Noderīgas saites

02.12.2014. 19:09

 Latvijas Valsts institūcijas

Latvijas Republikas Ministru kabinets
http://www.mk.gov.lv/
 
Latvijas tiesu portāls
http://www.tiesas.lv/
 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa
http://www.at.gov.lv/lv/ 
 
Latvijas Republikas Tiesībsargs
http://www.tiesibsargs.lv/
 
Valsts tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze
http://www.tpi.mk.gov.lv/ui

Informācija par cilvēktiesībām un ar tām saistītiem jautājumiem Latvijā

Apeirons – invalīdu un viņu draugu apvienība
http://www.apeirons.lv
Vispusīga informācija par invalīdu stāvokli, iespējām realizēt savas tiesības, invalīdu tiesības skarošajiem normatīvajiem aktiem, tiesībām saņemt palīdzību.
 
Informatīvo materiālu sērija 'Zini savas tiesības"
http://www.zinisavastiesibas.lv/
Sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija veidota mājas lapa, kurā izklāstīta informācija par dažādiem ar cilvēktiesībām saistītiem jautājumiem (piemēram, invalīda tiesībām, pacienta tiesībām, tiesībām vērsties Satversmes tiesā u.c.).
 
Latvijas Cilvēktiesību centrs
http://cilvektiesibas.org.lv/lv/
NVO, kas nodarbojas ar integrācijas, diskriminācijas un naiad noziegumu novēršanas, patvēruma, migrācijas un pamatbrīvību jautājumiem, kā arī cilvēktiesību jautājumiem slēgtajās iestādēs.
 
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas "Papardes zieds"
http://www.papardeszieds.lv/
Pieejama plaša informācija par ģimenes plānošanu, seksuālo veselību un līdztiesīgām partnerattiecībām, kā arī pieejami starptautisko tiesību dokumenti šajā jomā.
 
Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs
http://www.lnbrc.lv/
Informācija par neredzīgo iespējām realizēt savas tiesības, integrēties sabiedrībā, saņemt palīdzību, jomu skarošie normatīvie akti.
 
Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs
http://www.jf.lu.lv/kontakti/juridiskas-prakses-un-palidzibas-centrs/
Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā maznodrošinātām personām iespējams saņemt bezmaksas juridisko palīdzību.
 
Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”
http://zelda.org.lv/
Resursu centrs veicina deinstitucionalizāciju un sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem un cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
 
Resursu centrs sievietēm “MARTA”
http://www.marta.lv/
Centrs MARTA ir nevalstiska organizācija, kura mērķtiecīgi strādā, lai sniegtu atbalstu sievietēm.
 
Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs
http://www.bernutiesibas.lv/
Informācija par bērnu tiesībām un to aizsardzības iespējām Rīgā, pieejami cilvēktiesību dokumenti šajā jomā.
 
Rīgas Juridiskā augstskola
http://www.rgsl.edu.lv/
Augstskolas bibliotēkā ir pieejams plašs katalogs ar juridisko literatūru par cilvēktiesībām, to aizsardzības realizācijas mehānismiem, publikācijām šajā jomā.
 
Sabiedriskās politikas centrs “PROVIDUS”
http://www.providus.lv/
Aktuāla informācijas par sabiedriski politiskajām norisēm Latvijā, tai skaitā par cilvēktiesībām. Ekspertu viedokļi, bieži pētījumu un dokumentu pirmpublicējumi.
 

Starptautiskās cilvēktiesību aizsardzības organizācijas

 
ANO
http://www.un.org/
Plaša informācija par ANO darbību, tiesību aktiem, publikācijām, nostāju dažādos jautājumos. Saites uz pārējo ANO aģentūru mājas lapām.
 
Eiropas Padome
http://www.coe.int/
EP nostāja dažādos ar cilvēktiesībām saistītos jautājumos, aktualitātes, reģionālie cilvēktiesību dokumenti, kā arī saites ar EP institūcijām.
 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
http://www.echr.coe.int
Informācija par Eiropas Cilvēktiesību tiesas darbību un indivīda tiesībām visu dalībvalstu valodās, Tiesas aktualitātes, kā arī spriedumu un lēmumu datu bāze.
 
Office for Democratic Institutions and Human Rights
http://www.osce.org/odihr/
Informācija par EDSO aktivitātēm cilvēktiesību aizsardzības jomā.
 
United Nations Human Rights Website
http://www.un.org/en/rights/
ANO cilvēktiesību dokumenti, t.sk., ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, informācija par notikumiem, publikācijām, komiteju darbību.