Noteiktās sankcijas:

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus.

 

Padomes Lēmums 

Padomes Lēmums 2014/119/KĀDP (2014.gada 5.marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (konsolidētā versija 04.03.2022.) 

Padomes Regula 

Padomes Regula (ES) Nr. 208/2014 (2014.gada 5.marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (konsolidētā versija 13.04.2022.)

Par sankcijām reaģējot uz militāro agresiju Ukrainā skatīt šeit (Krievija), šeit (Baltkrievija) un šeit (Krima, Sevastopole, Donetska un Luhanska).

Ārlietu ministrijas atbildes uz Biežāk uzdotiem jautājumiem par Krievijai un Baltkrievijai noteiktajām sankcijām 

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Finanšu ierobežojumi:

Saskaņā ar likumu „Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā” visiem Latvijas Republikā reģistrētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir aizliegts veikt jebkāda veida operācijas ar finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kuri daļēji vai pilnībā, tieši vai netieši pieder privātpersonām, pret kurām saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem ir ieviesti finanšu ierobežojumi. 

Piemērojamie izņēmumi attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu:

Kompetentā iestāde var darīt pieejamus atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus sarakstā iekļautajai personai, ja tie nepieciešami šīs personas pamatvajadzībām, atlīdzībai par juridiskajiem pakalpojumiem, komisijas vai apkalpošanas maksai par resursu pārvaldību, kā arī, ja kompetentā iestāde konstatē, ka šie resursi nepieciešami ārkārtas izdevumiem, un citos specifiskos gadījumos.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.