Tiesiskums ir viena no Eiropas Savienības (ES) pamatvērtībām, kas nostiprināta Līguma par ES 2.pantā. Tas ir arī priekšnoteikums visu pārējo ES pamatvērtību, piemēram, pamattiesību un demokrātijas aizsardzībai.

Tiesiskuma ievērošana ir būtiska pašas ES darbībai: efektīvai ES tiesību aktu piemērošanai, iekšējā tirgus darbībai, ieguldījumiem labvēlīgas vides uzturēšanai un savstarpējai uzticībai.

Tiesiskuma pamatprincips ir efektīva tiesību aizsardzība tiesā, kas prasa, lai ES dalībvalstīs būtu neatkarīga, kvalitatīva un efektīva tiesu sistēma. 

Diskusijas par tiesiskumu

Šobrīd ES aktuālās diskusijas par tiesiskuma jautājumu norit sekojošos četros juridiski savstarpēji nodalītos procesos:

  1. Pārkāpuma procedūra ir mehānisms, kurā par ES tiesību neievērošanu Eiropas Komisija var vērsties ES Tiesā.
  2. Līguma par Eiropas Savienību (LES) 7. panta procedūra  par sistēmiskiem LES 2. panta vērtību pārkāpumiem. Procedūras ietvaros notiek dialogs ar konkrētu dalībvalsti un saskaņā LES 7. pantu ir ārkārtas reaģēšanas instruments, ko ES izmanto gadījumos, kad pastāv nepārprotams risks, ka varētu tikt nopietni pārkāptas LES 2. pantā minētās vērtības (tostarp tiesiskums), vai gadījumos, kad Eiropas Komisija konstatējusi ES vērtību nopietnus pārkāpumus vairākkārt.
  3. Eiropas Komisijas ikgadējais ziņojums par tiesiskuma situāciju ES dalībvalstīs un tiesiskuma dialogs ES Padomē ir preventīvs mehānisms, kurā Eiropas Komisija izvērtē situāciju dalībvalstīs attiecībā uz tiesu sistēmas efektivitāti, korupcijas apkarošanas regulējumu, plašsaziņas līdzekļu plurālismu un brīvību, un citiem ar institucionālā līdzsvara nodrošināšanu saistītiem jautājumiem. Ikgadējais ziņojums par tiesiskumu kopā ar dalībvalstīm tiek izskatīts Vispārējo lietu padomē.
  4. Tiesiskuma mehānisms ES budžeta aizsardzībai ir budžeta nosacījumu procedūra, kas saistīta ar tiesiskumu, un darbojas kā finanšu instruments ES budžeta aizsardzībai.  Tā  mērķis ir aizsargāt ES budžetu situācijās, kad ES finanšu intereses kādā dalībvalstī varētu būt apdraudētas vispārēja tiesiskuma trūkuma dēļ. 

Plašāka informācija: Tiesiskuma ievērošana (europa.eu)