ES pilsoņu konsulārā aizsardzība ārvalstīs ir ES solidaritātes jautājums, kas ir nostiprināts Līgumā par ES darbību un ES Pamattiesību hartā.

Latvijas valstspiederīgie, nonākot nelaimē valstī, kurā nav Latvijas pārstāvniecības, var vērsties pēc palīdzības jebkuras citas ES valsts pārstāvniecībā. Attiecīgā ES valsts sazināsies ar Latvijas Ārlietu ministriju. Konsulāro palīdzību personai sniegs vai nu attiecīgās ES valsts kolēģi uz vietas vai Latvijas konsulārais dienests, ja tas būs iespējams.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē ir pieejama detalizēta informācija par ES dalībvalstu pārstāvniecībām ārvalstīs, kur Latvijas valstspiederīgie ārkārtas situācijā var saņemt konsulāro palīdzību, ja konkrētajā valstī nav Latvijas pārstāvniecības.