Noteiktās sankcijas:

-   aizliegums apmierināt atsevišķu personu un vienību prasības, kas saistītas ar līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējuši noteiktie ierobežojošie pasākumi.

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums (1994.gada 13.jūnijs) par kopējo nostāju, ko Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību J2. pantu, ir formulējusi par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 757 (1992) 9. punktā minēto prasību izpildes aizliegumu (94/366/KĀDP) 

Padomes Regula

Padomes Regula (EK) Nr.1733/94 (1994.gada 11.jūlijs),ar ko aizliedz apmierināt prasības attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcija Nr. 757 (1992) un ar to saistītās rezolūcijas 

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti tiesvedības prasību apmierināšanas ierobežojumi,

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.