Kopš 2014.gada 30.maija Latvija ir kļuvusi par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konvencijas „Par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” dalībvalsti. Šī starptautiskā regulējuma mērķis ir sekmēt uz konkurences principiem balstītu starptautisko uzņēmējdarbību, nosakot dalībvalstu pienākumu novērst un izmeklēt ārvalstu amatpersonu kukuļošanu starptautiskajos darījumos un atbildības piemērošanu gan fiziskajām, gan juridiskajām personām. OECD “Labās prakses vadlīnijas iekšējās kontroles, ētikas un atbilstības jautājumos” rekomendē uzņēmumiem ieviest efektīvus iekšējās kontroles pasākumus.
Lai skaidrotu iekšējās kontroles elementus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir izstrādājis infografiku, atgādinot, ka ir maldīgi uzskatīt, ka korupcijas un interešu konflikta riski attiecas tikai uz valsts amatpersonām, attiecīgi uzsverot, ka iekšējā kontrole ir jebkuras institūcijas vai uzņēmuma īstenots pasākumu kopums, kas vērsts uz tās mērķu efektīvu sasniegšanu. Infografikā norādītas tās pamatprasības, kas jāievieš jebkurā institūcijā vai uzņēmumā, lai novērstu korupcijas un interešu konflikta riskus.

Infografika "Kas ir iekšējā kontrole?" (2016, latviešu valodā)

KNAB aicina īstenot godprātīgu uzņēmējdarbību

KNAB ir sagatavojis arī informatīvos materiālus – infografiku un bukletu, lai aicinātu uzņēmējus novērtēt korupcijas riskus un ieviest to novēršanas pasākumus, izstrādājot ētikas normas, attīstot iekšējās kontroles un ziņošanas mehānismus, kā arī izglītojot un apmācot darbiniekus. KNAB uzsver, ka maldīgi ir uzskatīt, ka krāpšanas un korupcijas novēršanā uzņēmēju loma ir minimāla, tieši pretēji – godprātīgai uzņēmējdarbībai ir ārkārtīgi liels novēršanas potenciāls.

Vairāk informācijas: www.knab.gov.lv