Attīstības sadarbības politikas konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai stiprinātu Latvijas divpusējo attīstības sadarbību, veicinātu sabiedrības izpratni par attīstības sadarbības politiku un sniegtu atbalstu tās īstenošanā, kā arī sekmētu Latvijas aktīvu iesaistīšanos ES un globālās attīstības sadarbības politikas veidošanā un īstenošanā.

Padomes sēdes noris pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Tās sastāvā ir gan valsts, gan nevalstisko institūciju pārstāvji, tādējādi nodrošinot pēc iespējas plašāku viedokļu pārstāvību.