Noteiktās sankcijas:

-   bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;

-   rūpīga pārraudzība par tādu priekšmetu eksportu, kas nav pakļauti ieroču embargo un pārraudzība par attiecīgu pakalpojumu sniegšanu;

-   kokogļu importa aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar kokogļu importu) sniegšanas aizliegums;

-   rūpīga pārraudzība par citu priekšmetu eksportu un ar tiem saistītu pakalpojumu sniegšanu;

-   pienākums kuģiem un gaisa kuģiem sniegt iepriekšēju informāciju par kravām uz/no Somālijas;

-   pienākums kompetentajām iestādēm pārbaudīt kravas uz/no Somālijas;

-   ceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus.

Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

Padomes Lēmuma 2010/231/KĀDP (2010.gada 26.aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP (konsolidētā versija 28.02.2022.)

Padomes Regulas (ar grozījumiem)

Padomes Regulas (EK) Nr.147/2003 (2003.gada 27.janvāris) par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju (konsolidētā versija 13.04.2022.)

Padomes Regulas (ES) Nr.356/2010 (2010.gada 26.aprīlis), ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar situāciju Somālijā (konsolidētā versija 13.04.2022.)

 

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikts ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.