Globālo attīstības politiku veido daudzi mērķi un uzdevumi, izaicinājumi un inovatīvi risinājumi, tomēr ilgtspējīgu un pēc iespējas tiešāku rezultātu sasniegšanai ir nepieciešams arī koordinēt sniegtās palīdzības efektivitāti. 

Attīstības sadarbības un palīdzības efektivitātes principi veicina iesaistīto pušu vienlīdzīgu partnerību un savstarpēju atbildību, caurspīdīgu finanšu izlietojumu un pārskatu, palīdzības sniegšanu visakūtākajās jomās un reģionos.

Lai veicinātu donorus un palīdzības saņēmējus īstenot ilgtspējīgu, atbildīgu un efektīvu attīstības politiku, ir notikušas vairākas augsta līmeņa sanāksmes par palīdzības efektivitātes principiem.

Plašāk

2015. gadā ANO tika pieņemts jauns globālais attīstības ietvars Dienaskārtība 2030. Tas ietver 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (Sustainable Development Goals), ko apņemas ieviest visas ANO valstis līdz 2030. gadam.

Mērķis ir ne tikai nabadzības izskaušana, bet arī ilgtspējīga attīstība visās tās dimensijās – ekonomiskajā, sociālajā un vides.

Ietvars paredz rīcību visos līmeņos (pašvaldību, nacionālajā, starptautiskajā) un plašu iesaisti (valsts, privātais sektors, pilsoniskā sabiedrība), kā arī uzraudzības un pārskata mehānismu.

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi ietver 17 mērķus un 169 apakšmērķus.

Latvija pievienojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) 2016. gadā.

OECD ne tikai veicina ekonomiskās reformas, bet arī veido pasaules uzskatus globālo problēmu risināšanā, tai skaitā attīstības sadarbības jomā.

Starptautiskās attīstības sadarbības pasākumi tiek veikti oficiālās attīstības palīdzības (OAP; angliski – ODA) ietvaros. Par to lemj OECD Attīstības palīdzības komiteja (DAC). Latvija piedalās komitejas darbā kā novērotāja un komitejas apstiprinātos principus īsteno Latvijas attīstības sadarbības politikā.

DAC apkopo starptautiskās attīstības palīdzības statistiku. Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķi un ieguldījums Dienaskārtības 2030 (Agenda 2030) īstenošanā tiek atspoguļots OECD izveidotajā oficiālo attīstības palīdzības sniedzēju katalogā.