Globālo attīstības politiku veido daudzi mērķi un uzdevumi, izaicinājumi un inovatīvi risinājumi, tomēr ilgtspējīgu un pēc iespējas tiešāku rezultātu sasniegšanai ir nepieciešams arī koordinēt sniegtās palīdzības efektivitāti. Attīstības sadarbības un palīdzības efektivitātes principi veicina iesaistīto pušu vienlīdzīgu partnerību un savstarpēju atbildību, caurspīdīgu finanšu izlietojumu un pārskatu, palīdzības sniegšanu visakūtākajās jomās un reģionos.

Lai veicinātu donorus un palīdzības saņēmējus īstenot ilgtspējīgu, atbildīgu un efektīvu attīstības politiku, ir notikušas vairākas augsta līmeņa sanāksmes par palīdzības efektivitātes principiem. Vairāk par Globālo partnerību efektīvai attīstībai sadarbībai šeit.

Dienaskārtība 2030 (Agenda 2030)

2015.gadā ANO tika pieņemts jauns globālais attīstības ietvars Dienaskārtība 2030. Tas ietver 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (Sustainable Development Goals), ko apņemas ieviest visas ANO valstis līdz 2030.gadam. Mērķis ir ne tikai nabadzības izskaušana, bet arī ilgtspējīga attīstība visās tās dimensijās – ekonomiskajā, sociālajā un vides. Ietvars paredz rīcību visos līmeņos (pašvaldību, nacionālajā, starptautiskajā) un plašu iesaisti (valsts, privātais sektors, pilsoniskā sabiedrība), kā arī uzraudzības un pārskata mehānismu.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi ietver 17 mērķus un 169 apakšmērķus. Vairāk informācijas – https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki.