Noteiktās sankcijas:

-  bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;

-  līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, un to pārvešana Irākas   Attīstības fonda funkcijas pārņemošajām struktūrām;

-  aizliegums līdzekļus un saimnieciskos resursus darīt pieejamus;

-  aizliegums tirdzniecībai ar Irānas kultūras vērtībām un nepieciešamo pasākumu   veikšana, lai sekmētu kultūras vērtību atgriešanu Irākas institūcijām;

-  aizliegums   apmierināt atsevišķu personu un vienību prasības, kas saistītas ar līgumiem   un darījumiem, kuru izpildi ietekmējuši noteiktie ierobežojošie pasākumi;

-  pienākums peļņu, kas gūta tirgojot degvielu, noguldīt Irākas Attīstības Fondā.

Padomes Kopējā nostāja

Padomes   Kopējās nostāja 2003/495/CFSP (2003.gada 7.jūlijs), kas attiecas uz Irāku un ar ko atceļ Kopējās nostājas 96/741/CFSP un 2002/599/CFSP (konsolidētā versija 23.07.2014.) 

Padomes Regulas 

Padomes   Regula (EEK) Nr.3541/92 (1992.gada 7.decembris) par aizliegumu apmierināt Irākas prasījumus attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi skar ANO Drošības padomes Rezolūcija 661 (1990) un ar to saistītās rezolūcijas

Padomes   Regula (EK) Nr. 1210/2003 (2003.gada 7.jūlijs) par konkrētiem īpašiem   ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku un par Regulas (EK) Nr. 2465/96 atcelšanu (konsolidētā versija 26.05.2022.) 

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikta:

  • iesaldēto līdzekļu, saimniecisko resursu un no saimnieciskajiem resursiem gūto ieņēmumu nodošana Irākas Attīstības fondam;
  • visa nafta, naftas produkti un dabasgāze, ko Irāka eksportē, kā arī visi maksājumi par šādām precēm, jāatbrīvo no tiesvedības, apķīlāšanas, parāda piedziņas vai prasību izpildes, ko veic personas, kurām ir prasījumi pret Irāku;
  • finanšu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana;
  • konkrēti tirdzniecības ierobežojumi;
  • tiesvedības prasību neapmierināšana konkrētos gadījumos.

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.