Diasporas atbalsta projekti 2024. gadā

Lai stiprinātu sadarbību ar Latvijas diasporu, veicinātu atbalstu diasporas organizācijām un diasporas ieguldījumu Latvijas attīstībā, Ārlietu ministrija vērtē atbalstu projektiem, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumus, kā arī citas aktivitātes.

Ministrijas izsludinātie Konkursa pieteikšanās termiņi 2024. gadam ir:

 • 2024. gada 26. februāris Projektiem, kuru īstenošana paredzēta laika posmā no 2024. gada 15. marta līdz 2024. gada 31. decembrim;
 • 2024. gada 13. maijs Projektiem, kuru īstenošana paredzēta laika posmā no 2024. gada 13. jūnija līdz 2024. gada 31. decembrim;
 • 2024. gada 1. oktobris Projektiem, kuru īstenošana paredzēta laika posmā no 2024. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Ārlietu ministrijā saskaņā ar Diasporas atbalsta projektu konkursa nolikumu 2024. gadam.

Saziņai

Diasporas projektu koordinators Toms Pāvils

Lai stiprinātu sadarbību ar Latvijas diasporu, veicinātu atbalstu diasporas organizācijām un diasporas ieguldījumu Latvijas attīstībā, Ārlietu ministrijā vērtē atbalstu projektiem, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumus, kā arī citas aktivitātes.

Ministrijas izsludinātie Konkursa pieteikšanās termiņi 2023. gadam ir:

 • 2022. gada 1. decembris Projektiem, kuru īstenošana paredzēta laika posmā no 2023. gada 1.janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam;
 • 2023. gada 1. marts Projektiem, kuru īstenošana paredzēta laika posmā no 2023. gada 1.aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim;
 • 2023. gada 1. jūnijs Projektiem, kuru īstenošana paredzēta laika posmā no 2023. gada 1.jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim;
 • 2023. gada 2. oktobris Projektiem, kuru īstenošana paredzēta laika posmā no 2023. gada 2. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim (ar noteikumu, ja, realizējot iepriekš apstiprinātos projektus, nebūs pilnībā apgūts piešķirtais finansējums)

Ārlietu ministrijas diasporas atbalsta programmā 2023. gadā netiks atbalstīti pasākumi, kas saistīti ar Dziesmu un deju svētkiem.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Ārlietu ministrijā saskaņā ar Diasporas atbalsta projektu konkursa nolikumu 2023. gadam.

Realizējot Diasporas likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, diasporas atbalsta projektiem 2022. gadā noteiktas šādas prioritātes:

 • Pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanai, tostarp latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana diasporā;
 • Diasporas pasākumi pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšanai;
 • Pasākumi bērniem un jauniešiem piederības sajūtas un patriotisma Latvijai veicināšanai (EK priekšlikums pasludināt 2022. gadu par Eiropas Jaunatnes gadu);
 • Pasākumi diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecības attīstībā un zināšanu pārnesē.

Projektu pieteikšanas termiņi

Ārlietu ministrijas izsludinātie projektu pieteikšanas termiņi 2022. gadā plānotajiem diasporas atbalsta projektiem:

 • 2021. gada 3. decembris projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam; 
 • 2022. gada 1. februāris projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2022. gada 1. marta līdz 30. jūnijam;
 • 2022. gada 1. jūnijs projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim;
 • 2022. gada 3. oktobris projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2022. gada 1. novembra līdz 31. decembrim (attiecināms tikai uz Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību projektiem).

Uzmanību!

Valstīs, kurās ir Latvijas Republikas vēstniecība vai pārstāvniecība, diasporas projektu iesniegšana norit ar vēstniecības vai pārstāvniecības starpniecību. Aicinām savlaicīgi sazināties ar tām par projektu iesniegšanas termiņiem, lai līdz izsludinātajam termiņam projektus izskatītu un iesniegtu Ārlietu ministrijā.

Valstīs, kurās nav Latvijas Republikas vēstniecība, diasporas projekti iesniedzami Ārlietu ministrijā, diasporas projekta pieteikuma anketu parakstītu ar eParakstu nosūtot uz e-pasta adresi diasporas.projekti@mfa.gov.lv vai pa pastu.

Projektu iesniegšanas kārtība

Projektu pieteikumi jāiesniedz Ārlietu ministrijā saskaņā ar 2018. gada 5. jūnijā apstiprināto Kārtību, kādā Ārlietu ministrija atbalsta Latvijas diasporu un tās organizāciju veidotos projektus.

Projektu iesniedzējiem jāņem vērā:

 1. Pieteikties diasporas projektu atbalsta finansējumam var jebkura juridiska persona, kura veic ar diasporu saistītas aktivitātes, ja projektu īsteno bez nolūka gūt peļņu;
 2. Plānojot projekta izmaksas, jāņem vērā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu klasifikators;
 3. Projekta tāmē norādītajām pozīcijām jābūt savstarpēji saistītām ar projekta plānotajām aktivitātēm;
 4. Visiem projektiem tiek paredzēti līdz 10% neparedzētiem izdevumiem no pieprasītā finansējuma kopsummas;
 5. Projekta pieteikumā jānorāda līdzfinansējums, ja tāds ir, t.sk. pašu ieguldījums, norādot konkrētas summas pieteikuma valūtā;
 6. Vienkāršāka projektu atskaišu iesniegšana projektiem ar piešķirto finansējumu līdz 700 EUR.