Diasporas atbalsta projekti 

Lai stiprinātu sadarbību ar Latvijas diasporu, veicinātu atbalstu diasporas organizācijām un diasporas ieguldījumu Latvijas attīstībā, Ārlietu ministrijā vērtē atbalstu projektiem, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumus, kā arī citas aktivitātes.

Realizējot Diasporas likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, diasporas atbalsta projektiem 2021. gadā noteiktas šādas prioritātes:

 • pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanai, tostarp latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana diasporā;
 • diasporas pasākumi pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšanai;
 • pasākumi bērniem un jauniešiem piederības sajūtas Latvijai veicināšanai;
 • pasākumi diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes attīstīšanā.

Projektu pieteikšanas termiņi

Ārlietu ministrijas izsludinātie projektu pieteikšanas termiņi 2021. gadā plānotajiem diasporas atbalsta projektiem:

 • 2020. gada 1. decembris (ieskaitot) projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim;
 • 2021. gada 1. marts (ieskaitot) projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2021. gada 1. maija līdz 31. augustam;
 • 2021. gada 1. jūlijs (ieskaitot) projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2021.gada 1. septembra līdz 31. decembrim;
 • 2021. gada 11. oktobris (ieskaitot) projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2021. gada 11. novembra līdz 31. decembrim (izskatīsim projektu pieteikumus ar noteikumu, ja, realizējot iepriekš apstiprinātos projektus, nebūs pilnībā apgūts piešķirtais finansējums).

Uzmanību!

Valstīs, kurās ir Latvijas Republikas vēstniecība vai pārstāvniecība, diasporas projektu iesniegšana norit ar vēstniecības vai pārstāvniecības starpniecību. Aicinām savlaicīgi sazināties ar tām par projektu iesniegšanas termiņiem, lai līdz izsludinātajam termiņam projektus izskatītu un iesniegtu Ārlietu ministrijā.

Valstīs, kurās nav Latvijas Republikas vēstniecība, diasporas projekti iesniedzami Ārlietu ministrijā, diasporas projekta pieteikuma anketu parakstītu ar eParakstu nosūtot uz e-pasta adresi diasporasprojekti@mfa.gov.lv vai pa pastu.

Projektu iesniegšanas kārtība

Projektu pieteikumi jāiesniedz Ārlietu ministrijā saskaņā ar 2018.gada 5.jūnijā apstiprināto Kārtību, kādā Ārlietu ministrija atbalsta Latvijas diasporu un tās organizāciju veidotos projektus.

Projektu iesniedzējiem jāņem vērā:

 1. Pieteikties diasporas projektu atbalsta finansējumam var jebkura juridiska persona, kura veic ar diasporu saistītas aktivitātes, ja projektu īsteno bez nolūka gūt peļņu;
 2. Plānojot projekta izmaksas jāņem vērā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu klasifikators;
 3. Projekta tāmē norādītajām pozīcijām jābūt savstarpēji saistītām ar projekta plānotajām aktivitātēm;
 4. Visiem projektiem tiek paredzēti līdz 10% neparedzētiem izdevumiem no pieprasītā finansējuma kopsummas;
 5. Projekta pieteikumā jānorāda līdzfinansējums, ja tāds ir, t.sk. pašu ieguldījums, norādot konkrētas summas pieteikuma valūtā;
 6. Vienkāršāka projektu atskaišu iesniegšana projektiem ar piešķirto finansējumu līdz 700 EUR.

Saziņai

Diasporas projektu koordinatore Loreta Megne, e-pasts: diasporasprojekti@mfa.gov.lv, tel.: +371 67016188