2023. gadā Ārlietu ministrijas budžets divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai ir 1 663 813 eiro.

Rīgas Juridiskās augstskolas studenti un ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš
Foto: Edmunds Brencis, Picture Agency

Rīgas Juridiskās augstskolas programmas Eiropas tiesībās un ekonomikā Centrālāzijas, ES Kaimiņvalstu un Rietumbalkānu reģiona valstīm ar Ārlietu ministrijas un citu donoru, jo īpaši ASV, finansiālu atbalstu tiek īstenotas kopš 2014. gada. Šajā laikā programmas absolvējuši vairāk nekā 600 dalībnieki no 20 valstīm.

Baltic Human Rights Society kopš 2022. gada īsteno projektu cilvēktiesību izglītības jomā Gruzijā, Moldovā un Ukrainā. Projektā tiek izstrādāts digitāls uzziņas un mācību rīks – Cilvēktiesību gids, kas tiek pielāgots partnervalstu vajadzībām.

Valsts kontrole reģionālos projektus Gruzijā, Moldovā un Ukrainā īsteno kopš 2016. gada. Ar Ārlietu ministrijas atbalstu tiek vecināta institucionālo spēju stiprināšana finanšu revīziju un revīzijas kvalitātes kontroles jomās. Projektu līdzfinansē Zviedrija.

Ukrainā

Latvijas Republikas Valsts robežsardze sniedz atbalstu Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta stiprināšanai un attīstībai atbilstoši ES standartiem. Projektā paredzēta bezpilota lidaparātu, ģeneratoru un citas tehnikas Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam un apmācību nodrošināšana.

Centrs MARTA palīdz uzlabot atbalsta sistēmu Krievijas militārās agresijas upuriem, izstrādājot praktiskās, psiholoģiskās, juridiskās un medicīniskās palīdzības karti, kā arī atbalstot kara noziegumu dokumentēšanu un nodrošinot psiholoģisku palīdzību cietušajiem.

NRC Vaivari sniedz palīdzību Ukrainas slimnīcām

Kopš 2022. gada NRC Vaivari sniedz palīdzību Ukrainas slimnīcām, lai ieviestu rehabilitācijas programmas pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijām. Projektā notiek pieredzes apmaiņas vizītes, tiek sagatavoti informatīvie materiāli ukraiņu valodā. 2023. gadā projektam piesaistīts ASV līdzfinansējums un paplašināts partneru skaits, iekļaujot arvien jaunas Ukrainas medicīnas iestādes.

Latvijas Mikroķirurgu asociācija nodrošina rekonstruktīvās mikroķirurģijas apmācību Ukrainas ārstiem, kuri pēc apmācības programmas pabeigšanas būs spējīgi patstāvīgi pielietot zināšanas ievainoto pacientu ārstēšanā, samazinot ekstremitāšu amputācijas risku un nodrošinot traumēto ekstremitāšu funkcionalitāti.

Valsts tiesu ekspertīžu birojs

Valsts tiesu ekspertīžu birojs sniedz atbalstu Harkivas Tiesu ekspertīžu institūta ekspertiem Krievijas kara noziegumu dokumentēšanā. Projektā tiek nodrošināts aprīkojums un materiāli, kas akūti nepieciešami nozieguma vietā atrasto pierādījumu dokumentēšanai un izpētei. Notiek pieredzes apmaiņa un tiek sniegta palīdzība jaunu tiesu ekspertīzes metožu izstrādē un aprobēšanā.

Latvijas Universitāte kopš 2015. gada īsteno jauno profesionāļu apmācību programmu Ukrainas studentiem “Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika un ārpolitika”. 2023. gadā tiek piedāvāts lekciju kopums “ES studijas – iekšpolitika” Ukrainas valsts pārvaldes profesionāļiem par ES iestāšanās sarunu procesu, norisi un stratēģijām.

Finanšu ministrija sniedz atbalstu Ukrainas Ekonomiskās drošības birojam

Finanšu ministrija sniedz atbalstu Ukrainas Ekonomiskās drošības birojam, ar mērķi veicināt ES finanšu interešu aizsardzības sistēmas izveidi un ieviešanu. Projektā tiek pilnveidota Ukrainas normatīvo aktu bāze, izstrādāta metodika un nodrošināta pieredzes apmaiņa, tuvinot Ukrainu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Ukrainu ietverto nosacījumu izpildei.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera īsteno projektu ar mērķi sniegt atbalstu Ukrainas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera īsteno projektu ar mērķi sniegt atbalstu Ukrainas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un pilsoniskajai sabiedrībai, lai veicinātu Ukrainas integrāciju ES. Projektā tiek organizētas apmācības MVU par ES eksporta standartiem, digitālajiem eksporta rīkiem, Zaļo kursu, kā arī semināri nevalstiskajām organizācijām par ES fondiem, demokrātiskās līdzdalības veicināšanu, kiberdrošību, un korupcijas apkarošanu.

Latvijas Lauku Konsultāciju uz izglītības centrs īsteno projektu Ukrainas mazo un vidējo saimniecību konkurētspējas veicināšanai, kas tiek panākts paaugstinot Ukrainas lauku konsultantu kompetences līmeni. Latvijas eksperti dalās pieredzē par lauku demonstrējumu metodes pielietojumu un digitālo tehnoloģiju izmantošanu.

Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras projekta “Sadraudzības tilts Rīga - Ņižina” mērķis ir sniegt psihoemocionālo palīdzību Ņižinas pedagogiem un pašvaldības darbiniekiem, dalīties pieredzē un sagatavot izglītības un pašvaldības iestāžu darbiniekus ES projektu iesniegšanai. Projektā paredzētas apmācības, prakse Rīgas pašvaldībā, kā arī izglītības infrastruktūras maza apjoma pilotprojekta izstrāde un īstenošana.

Moldovā

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca kopš 2020. gada sniedz atbalstu Moldovas veselības nozares attīstībai. 2023. gadā projekts paredz medicīnas iestāžu lomas veicināšanu dezinformācijas apkarošanā. Projektā paredzēts izstrādāt komunikācijas vadlīnijas medicīnas iestādēm darbam ar bēgļiem, kā arī organizēt mācību vizītes, seminārus un lekcijas.

Pārtikas un veterinārais dienests īsteno projektu ar mērķi pilnveidot Moldovas robežkontroles sistēmu

Pārtikas un veterinārais dienests īsteno projektu ar mērķi pilnveidot Moldovas kā ES kandidātvalsts pārtikas, veterinārās un fitosanitārās robežkontroles sistēmu atbilstoši ES prasībām. PVD veic Moldovas robežkontroles sistēmas izvērtēšanu, ekspertu apmācības, kā arī sniedz rekomendācijas par nepieciešamajiem grozījumiem Moldovas likumdošanas aktos, lai tie atbilstu ES prasībām attiecībā uz dzīvnieku, augu un pārtikas robežkontroli.

Gruzijā

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas projekta mērķis ir Gruzijas veselības aprūpes sistēmas stiprināšana. Tiek veicināta medicīnas izglītības iestāžu administratīvā un akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana, pieredzes apmaiņa un zināšanu pārnese (t.sk. digitalizācijas jomā), kā arī pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, veicinot studentu iesaisti nevalstiskajā sektorā.

Izglītības un zinātnes ministrija aktīvi darbojas reģionā kopš 2018. gada, nodrošinot pēctecību ES un Centrālāzijas izglītības platformai. 2023. gada aktivitāšu mērķis ir iesaiste ES finansētajā projektā “Action Document for Dialogue and Action for Resourceful Youth in Central Asia (DARYA)” ietvaros, stiprinot izglītības un nodarbinātības sistēmu kvalitāti un iekļautību un vicinot izglītības reformas reģionā.

Uzbekistānā

Ģeotelpisko datu pārvaldības sistēmu eksperti SIA SunGIS kopš 2019. gada sniedz atbalstu Uzbekistānai, lai veicinātu digitalizētās pārvaldības sistēmas ieviešanu Uzbekistānā. 2023. gadā plānota Latvijas pieredzes apmācības, pilotteritorijas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu datu digitalizācija un ievietošana iepriekš izstrādātajā sistēmā.

Latvijas standarts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo metroloģijas centru un Tildi kopš 2022. gada sniedz atbalstu Uzbekistānas nacionālajām kvalitātes infrastruktūras institūcijām. Projekts paredz Uzbekistānas pārvaldes spēju stiprināšanu standartizācijas un metroloģijas jomās un digitālo tehnoloģiju risinājumu pielietojuma veicināšanu informācijas pieejamības uzlabošanai. 2023. gadā paredzēta laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstības izvērtēšana un pilnveidošana.

Riga TechGirls kopš īsteno starptautisku iniciatīvu Female Founders Across Borders

Riga TechGirls kopš 2022. gada īsteno starptautisku iniciatīvu Female Founders Across Borders, kurā veicina Uzbekistānas sieviešu iesaisti uzņēmējdarbībā tehnoloģiju jomā. Izmantojot Latvijas pieredzi dzimumu līdztiesības veicināšanā un uzņēmējdarbībā, projektā tiek sniegts atbalsts sieviešu dibinātu un vadītu tehnoloģiju uzņēmumu izveidei un attīstībai.

Centrs MARTA dzimumu līdztiesības jomā (vardarbība ģimenē, agrās laulības, sieviešu iesaiste ekonomikā) reģionā strādā jau kopš 2013. gada. 2021.-2023. gada aktivitātes Uzbekistānā īstenotas ES finansēta un ANO Attīstības programmas (UNDP) projekta ietvaros un koncentrējas uz publisko pakalpojumu nodrošināšanu sievietēm un citām neaizsargātām sabiedrības grupām lauku apvidos, kā arī atbalstu Sieviešu Konsultatīvo grupu izveidei 7 pilotcentros.

Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedza atbalstu publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai Uzbekistānas reģionos. Latvijas eksperti apmāca klientu apkalpošanas centru darbiniekus un izstrādā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas novērtēšanas rīku, lai uzlabotu to kvalitāti. Aktivitātes tiek īstenotas kopš 2021. gada ES finansēta un ANO Attīstības programmas (UNDP) projekta ietvaros.

Ilgtspējīgas politikas plānošana Uzbekistānā

Latvijas Pašvaldību savienības 2023. un 2024. gadā mērķis ir Uzbekistānas ilgtspējīgas politikas plānošanas klimata pārmaiņu jomā uzlabošana, stiprinot vietējo pašpārvalžu kapacitāti, paaugstinot sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņu sociāli ekonomisko ietekmi un veicinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā. Projektā notiek vadlīniju izstrāde par klimata pārmaiņu un katastrofu riska samazināšanas pārvaldību un sniegti priekšlikumi tiesību aktu pilnveidošanai.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte nodod Latvijas pieredzi bioekonomikas jomā Uzbekistānas Augstākās izglītības un valsts institūcijām

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte nodod Latvijas pieredzi bioekonomikas jomā Uzbekistānas Augstākās izglītības un valsts institūcijām, kā arī privātā sektora pārstāvjiem, organizējot pieredzes apmaiņas programmu Latvijā, kuras laikā notiek kontaktbiržas un vizītes Latvijas bioekonomikas uzņēmumos, kā arī tikšanās ar Latvijas valsts institūcijām ar mērķi veicināt bioekonomikas attīstību Uzbekistānā.

Projekts “She Rebuilds the World” Namībijā

2023. un 2024. gadā biedrība esiLV sadarbībā ar Rīgas Biznesa skolu turpina 2022. gadā uzsākto projektu “She Rebuilds the World” Namībijā, Zambijā un Zimbabvē ar mērķi atbalstīt sieviešu iesaisti uzņēmējdarbībā. Projektā Latvijas un starptautiski eksperti dalās ar pieredzi sieviešu uzņēmējdarbības prasmju celšanā, veicinot iekļaujošas un ilgtspējīgas biznesa un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu. Tāpat projektā tiek nodota Latvijas pieredze partnervalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām un valsts institūciju pārstāvjiem par tādām jomām kā inovācijas lauksaimniecībā, pilsoniskās līdzdalības veicināšana un valsts pārvaldes digitalizācija.

2023. un 2024. gadā biedrība “Riga TechGirls” veicina skolas vecuma meiteņu interesi par tehnoloģijām un zinātni Āfrikā, organizējot STEM vasaras skolas meitenēm Dienvidāfrikā un Kamerūnā. Projekta mērķis ir, pamatojoties uz Latvijas pieredzi, veicināt meiteņu iespējas un interesi izvēlēties karjeru STEM nozarē.

2023. gadā atbalstīta piecu priekšizpētes vizīšu īstenošana ar mērķi veicināt Latvijas īstenotāju sadarbību ar partneriem saņēmējvalstīs, lai izstrādātu attīstības sadarbības projekta piedāvājumu. Šogad ar Ārlietu ministrijas atbalstu īstenota Latvijas Informāciju tehnoloģiju klastera vizīte Kirgizstānā, Bulduru Dārzkopības vidusskolas ekspertu un P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vizītes Uzbekistānā, Valsts probācijas dienesta vizīte Ukrainā, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vizīte Ruandā.

Latvija uzsāk strukturētu atbalstu Ukrainai rekonstrukcijas jomā

2023. gadā Latvija uzsāka strukturētu atbalstu Ukrainai rekonstrukcijas jomā, Ministru kabinetam šīm mērķim piešķirot 5,1 miljonus eiro. Ārlietu ministrijai tika piešķirts 3,1 miljons eiro, Ekonomikas ministrijai 2 miljoni eiro. Latvija rekonstrukcijas jomā fokusējas uz Čerņihivas apgabalu kā prioritāro reģionu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 2. jūnija rīkojumam Nr. 329, Ārlietu ministrija Ukrainas rekonstrukcijai paredzēto finansējumu ir izlietojusi šādiem mērķiem:

  • Noslēgts Ārlietu ministrijas un ANO Attīstības programmas sadarbības līgums par sociālās infrastruktūras projektu atjaunošanu Čerņihivas apgabalā (2 pirmskolas izglītības iestādes; 2 vispārējas izglītības iestādes un Čerņihivas Reģionālās bērnu slimnīcas ēdināšanas bloku);
  • Latvijas NVO fonds “Uzņēmēji mieram” sadarbībā ar Ukrainas Rekonstrukcijas aģentūru realizē projektu Jahidnē, kurā laikā tiek rekonstruētas 6 mājas un veikta vietējā kopienas centra rekonstrukcijas plāna izstrāde;
  • Latvijas NVO “Centrs MARTA” sadarbībā ar partneriem Ukrainā (NVO “100% Life” un “Eleos-Ukraine”) realizē projektus saistībā ar sieviešu rehabilitācijas centru izveidi Čerņihivas pilsētā un apgabalā;
  • VARAM sniedz atbalstu Čerņihivas apgabala rekonstrukcijas plānošanai un rekonstrukcijas procesu uzraudzībai;
  • Eiropas Komisijā sekondēts Latvijas eksperts par Ukrainas rekonstrukcijas jautājumiem.

Ekonomikas ministrija Čerņihivas apgabalam piegādājusi moduļu mājas, mēbeles un bērnu laukumu aprīkojumu pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī ģeneratorus izglītības iestāžu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Latvijas attīstības sadarbības aģentūra (CFLA) īsteno pirmo aģentūras koordinēto pilotprojektu Uzbekistānā pārvaldības un likuma varas atbalstam, tostarp digitalizācijas un dzimumu līdztiesības jomās. Šī pilota mērķis ir stiprināt Latvijas attīstības sadarbības aģentūras kapacitāti, lai veicinātu Latvijas īstenotāju pilnvērtīgu iesaisti ES attīstības sadarbības projektu īstenošanā. Aģentūra izvērš sadarbību gan ar Vācijas attīstības sadarbības aģentūru GIZ administratīvo reformu jomā, gan ar ES Delegāciju (EUDEL) Uzbekistānā pretkorupcijas jomā.