Attīstības sadarbība (development cooperation) ir atbalsta sniegšana mazāk attīstītām valstīm, lai veicinātu šo valstu un to sabiedrības ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.

Vārds „attīstība” nosaka atbalsta mērķi, savukārt „sadarbība” – donorvalstu vai organizāciju sadarbību ar saņēmējvalstīm, savstarpēji vienojoties par attīstības mērķiem un uzdevumiem, kā arī pušu pienākumiem un atbildību.

Attīstības valsts – valstis un teritorijas, kas iekļautas OECD DAC oficiālās attīstības palīdzības saņēmēju sarakstā (DAC List of ODA Recipients). Šis saraksts sīkāk iedalās sekojošās kategorijās: vismazāk attīstītās valstis; citas zemu ienākumu valstis; zemāko vidējo ienākumu valstis; augsti vidēju ienākumu valstis.