Sadarbība un atbalsts Latvijas diasporai ir nozīmīga valsts politikas joma un viens no nozīmīgākajiem Ārlietu ministrijas darbības virzieniem.

2023. gada 31. decembrī noslēdzās pirmā visaptverošā starpnozaru diasporas politikas plānošanas dokumenta Plāns darbam ar diasporu 2021.–2023. gadam īstenošana.

2024. gada 23. janvāra Ministru kabineta sēdē ir apstiprināts otrais Plāns darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam (turpmāk tekstā – Plāns).

Plānā ir ietverti valsts pārvaldes iestāžu īstenojamo pasākumu apraksti un informācija par nepieciešamo valsts finansējumu to īstenošanai 2024.–2026. gadā.

Plānā ir iekļautas aktivitātes un darbības virzieni saskaņā ar Diasporas likumā noteiktajiem 4 darbības virzieniem:

  1. Latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas;
  2. Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana;
  3. Diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā;
  4. Atbalsts remigrācijai.

Plāns atbalsta diasporas daudzveidīgās vajadzības likumā noteikto diasporas politikas mērķu sasniegšanai, aptver līdz šim īstenotās un plānotās valsts, diasporas un nevalstisko organizāciju iniciatīvas, kā arī iezīmē tos uzdevumus un prioritātes, ko nosaka diasporas dinamiskā attīstība globalizācijas apstākļos.