Noteiktās sankcijas:

-   ceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos   pieejamus.

Padomes Lēmums 

Padomes Lēmuma 2010/638/KĀDP (2010.gada 25.oktobris)  par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku (konsolidētā versija 26.10.2021.)  

Padomes Regula 

Padomes   Regulas (ES) Nr. 1284/2009 (2009.gada 22.decembris) par dažu ierobežojošu   pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku (konsolidētā versija 13.04.2022.) 

Saskaņā ar ES piemērotajām sankcijām noteikts ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē