Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ES tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regula (ES) 2017/821 (turpmāk – regula), ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu (turpmāk – konflikta minerāli). 

Regula attiecas uz tiem ES importētājiem, kas Savienībā ieved konflikta minerālus apjomā, kas vienāds vai lielāks par regulas I pielikumā uzskaitītajām robežvērtībām. Regulas darbības jomā ietilpstošajiem izrakteņiem noteiktās robežvērtības ir, piemēram, sākot no 100 kg neattīrītam zeltam līdz 4 000 000 kg zelta rūdām un koncentrātiem. Savukārt metāliem noteiktās robežvērtības svārstās no 30 kg tantalātiem līdz 100 000 kg volframa oksīdiem, volframātiem un neapstrādātai alvai.

Regulas izpratnē konflikta un augsta riska teritorijas ir:

 • teritorijas, kurās notiek bruņoti konflikti;
 • teritorijas, kurās ir nestabila situācija pēc konfliktiem;
 • teritorijas, kurās ir vāja pārvaldība un drošība vai to nav;
 • teritorijas, kurās notiek plaši sistemātiski starptautisko tiesību pārkāpumi, tostarp cilvēktiesību pārkāpumiem.

Aktuālais konflikta un augsta riska teritoriju saraksts ir pieejams šeit.

Savukārt pienācīga pārbaude tiek raksturota kā nepārtraukts, proaktīvs un reaģējošs process, ar kura palīdzību uzņēmumi izveido sistēmu, lai nodrošinātu, ka tie spēj identificēt, pārvaldīt un ziņot par riskiem savā piegādes ķēdē.

Politiski nestabilās teritorijās visbiežāk tieši alvas, tantala, volframa un zelta tirdzniecība ir ienākumu avots bruņotu grupējumu finansēšanai un izraisa cilvēktiesību pārkāpumus. Tādējādi minētās regulas mērķis ir:

 • nodrošināt, ka ES konflikta minerālu importētāji ievēro starptautiskos atbildīgos ieguves standartus, ko noteikusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD);
 • nodrošināt, ka pasaules un ES kausēšanas uzņēmumi atbildīgi iegūst konflikta minerālus;
 • saraut saikni starp konfliktu un minerālu nelikumīgu izmantošanu;
 • novērst vietējo kopienu ekspluatāciju un ļaunprātīgu izmantošanu konfliktu un augsta riska teritorijās.

Savienības importētāju pienākumi saskaņā ar regulas 3.-7. pantu ir šādi:

 • saskaņā ar OECD Pienācīgas pārbaudes vadlīniju II pielikumu izveidot uzņēmumu vadības sistēmas tā, lai nodrošinātu, ka tie spēj veikt piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi, identificējot un novērtējot riskus piegādes ķēdē (regulas 4.pants);
 • īstenot stratēģiju, lai reaģētu uz identificētajiem riskiem, kas pamatota ar OECD Pienācīgas pārbaudes vadlīniju III pielikumu (regulas 5.pants);
 • veikt neatkarīgu trešo personu revīziju par piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi (regulas 6.pants). Ja ES importētājs sniedz pamatotus pierādījumus, ka visi kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi tā piegādes ķēdē atbilst regulai (tā saucamie, atbildīgie kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumi), tas tiek atbrīvots no pienākuma nodrošināt trešās personas revīziju (regulas 9.pants). Atbildīgo kausēšanas un attīrīšanas uzņēmumu reģistru, kuru pienācīgas pārbaudes sistēmas atzītas par atbilstošām regulas prasībām, publicēs Eiropas Komisija;
 • ik gadu ziņot kompetentajai iestādei (Ārlietu ministrijai) par savu piegādes ķēdes uzticamības pārbaudi (regulas 7.pants);
 • uzglabāt dokumentāciju, kas apliecina, ka importētāji ievēro minētos pienākumus, tostarp, neatkarīgas trešās personas veiktas revīzijas rezultātus (3. pants).

Saskaņā ar regulas 11.pantu Ārlietu ministrija ir atbildīga par ex post pārbaužu veikšanu, izmantojot uz risku balstītu pieeju, lai nodrošinātu, ka importētāji pilda tiem uzliktos pienākumus. Importētājiem jānodrošina nepieciešamā palīdzība, lai Ārlietu ministrijai atvieglotu minēto pārbaužu veikšanu.

Kā paredz regulas 13.pants, Ārlietu ministrija sadarbosies un nodrošinās informācijas apmaiņu ar VID Muitas pārvaldi, lai iegūtu ziņas par konflikta minerālu importētājiem un minerālu izcelsmi. Tāpat saskaņā ar regulu Ārlietu ministrija nodrošinās sadarbību un informācijas apmaiņu ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, tostarp ar to attiecīgajām muitas iestādēm, un ar Eiropas Komisiju par veiktajām ex post pārbaudēm.

Kontaktinformācija jautājumu gadījumā:

Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departaments
Ārējās tirdzniecības un investīciju nodaļa
Tālrunis: +371 670 15 982; e-pasts: tpc@mfa.gov.lv