Eiropas Savienības sankciju mērķis ir uzturēt starptautisko mieru un drošību. Sankcijas, kas tiek sauktas arī par ierobežojošiem pasākumiem, tiek noteiktas Kopējās ārējās un drošības politikas ietvaros. Sankcijas tiek noteiktas, visām Eiropas Savienības dalībvalstīm vienojoties par rīcību, lai reaģētu pret kādu draudu mieram un drošībai.

Eiropas Savienības sankciju tiesiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienību V sadaļas 2. nodaļa, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 215. pants. Sankcijas tiek noteiktas ar Padomes Regulām, kas ir saistošas visiem, un Padomes Lēmumiem, kas ir saistošas Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. pantu Eiropas Savienības sankcijas ir saistošas un tieši piemērojamas Latvijā.

Informatīvie materiāli par Eiropas Savienības sankcijām: