Noteiktās sankcijas:

-  bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta, pārdošanas, piegādāšanas, nodošanas aizliegums;

-  atsevišķu pakalpojumu (ar bruņojumu saistītu) sniegšanas aizliegums;

-  ceļošanas ierobežojumi (nav konkrētu personu saraksts);

-  līdzekļu un saimniecisko resursu   iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus (nav konkrētu personu saraksts un vienību saraksts).

Padomes Lēmums 

Padomes Lēmums 2013/798/KĀDP (2013. gada 23. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (konsolidētā versija 10.01.2022.) 

Padomes Regula

Padomes Regula (ES) Nr. 224/2014 (2014. gada 10. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā (konsolidētā versija 13.04.2022.) 

Saskaņā ar ES noteiktajām sankcijām noteikts ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo (ar izņēmumiem)).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.