Noteiktās sankcijas:

- bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;

- aprīkojuma, ko var izmantot iekšējām represijām, eksporta aizliegums;

- atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums.

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Mjanmā/Birmā (konsolidētā versija 23.04.2022.) 

Padomes Regula

Padomes Regula (ES) Nr.401/2013 par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.194/2008 (konsolidētā versija 23.04.2022.)

ES sankcijas ir vērstas pret jebkuru fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru Mjanmā/Birmā, vai izmantošanai Mjanmā/ Birmā.

Saskaņā ar ES noteiktajām sankcijām noteikts ieroču embargo (ieroču un ar tiem saistīto visu veidu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitārā ekipējuma un visa minētā rezerves daļu, kā arī iekšējām represijām izmantojama ekipējuma pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports uz Mjanmu/Birmu), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.