Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) bija pirmā globālā starptautiskā organizācija, kurā Latvija iestājās 1991. gada 17. septembrī īsi pēc neatkarības atgūšanas. ANO izveidota 1945. gadā un šobrīd tās sastāvā ir 193 dalībvalstis.

Latvija ANO un citās starptautiskajās organizācijās līdz šim ir konsekventi iestājusies par starptautisko tiesību un teritoriālās integritātes ievērošanu, un darbojusies jautājumos, kas veicina ilgtspējību un attīstību gan Latvijā, gan globālā mērogā. Latvija bijusi aktīva tādos tematiskajos jautājumos, kā sieviešu tiesību un iespēju veicināšana, likuma vara un tiesiskums, mediju brīvība un žurnālistu aizsardzība, informāciju tehnoloģiju izmantošanas veicināšana. Sekojot aktualitātēm ANO ietvaros, Latvijai ir svarīgi jautājumi par digitālajiem risinājumiem un mākslīgo intelektu, t.sk., ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī rīcība klimata jomā.

Latvija ir bijusi ievēlēta ANO Cilvēktiesību padomē uz 2015.–2017. gada termiņu un ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas Izpildpadomē uz 2013.–2015. gada termiņu.

Latvija jau trešo reizi ir ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomes dalībvalsts uz 2020.–2022. gada termiņu. Kopš 2007. gada Latvija ir Ekonomisko un sociālo lietu padomes apakšstruktūras ANO Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komitejas dalībvalsts. Tāpat Latvija ir ievēlēta citas Ekonomisko un sociālo lietu padomes apakšstruktūras ANO Sieviešu statusa komisijā uz 2021. – 2025. gada termiņu, kā arī ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas (UN-WOMEN) izpildpadomē uz 2023.-2025.gada termiņu.

2022. gadā Latvija ir dalībvalsts ANO Miera veidošanas komisijā.

No 2023. gada līdz 2026. gadam Latviju ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomitejā (UN Subcommittee on Prevention of Torture) pārstāvēs Dr. Elīna Šteinerte.

Pirmais Latvijas un Baltijas valstu pārstāvis Dr. Mārtiņš Paparinskis būs Starptautisko tiesību komisijas eksperts no 2023. līdz 2027. gadam.

Apliecinot Latvijas spēju uzņemties atbildību un dot aktīvu pienesumu pasaules mēroga procesiem, Latvija kandidē ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gadā. Latvijas cilvēktiesību eksperti pēdējo gadu laikā ievēlēti vairākās ANO komitejās – ANO Cilvēktiesību komitejā, ANO Spīdzināšanas novēršanas komitejā, ANO Cilvēktiesību padomes darba grupā par patvaļīgu aizturēšanu. Kopš 2019. gada Latvijā ir izveidota Latvijas jauniešu delegāta ANO programma.

Par Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) dalībvalsti Latvija kļuva 1991. gada 14. oktobrī ar mērķi stiprināt savu atgūto neatkarību un starptautisko atpazīstamību. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību. UNESCO ir specializēta ANO aģentūra, kas dibināta 1945. gada 16. novembrī. Pēc sava juridiskā statusa tā ir patstāvīga, autonoma starpvaldību organizācija. Šobrīd tajā ir 195 dalībvalstis.

Noderīgas saites: