Noteiktās sankcijas:

Ieroču embargo

-   ekipējuma, preču un tehnoloģiju, kuras var tikt izmantotas iekšējām represijām, vai tādu produktu ražošanai vai apkopei, kas var tikt izmantoti iekšējām represijām eksporta aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu aprīkojumu iekšējām represijām) sniegšanas aizliegums;

-   atsevišķa cita ekipējuma, preču un tehnoloģiju, kuras var tikt izmantotas iekšējām represijām, un ar tām saistītu pakalpojumu sniegšana tikai ar dalībvalstu kompetento iestāžu atļauju;

-   bruņojuma un ar to saistītu materiālu importa aizliegums un atsevišķu saistītu finanšu pakalpojumu sniegšanas aizliegums;

-   paredzēta īpaša kārtība attiecībā uz atsevišķu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksportu.

Citi eksporta un importa ierobežojumi:

-   aprīkojuma un programmatūras, kas paredzēta interneta un telefonsakaru uzraudzīšanai un pārtveršanai eksporta aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar interneta un telefonsakaru uzraudzīšanas aprīkojumu un programmatūru) sniegšanas aizliegums;

-   aizliegums attiecībā uz reaktīvo dzinēju degvielas un piedevu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, neatkarīgi no tā, vai degviela un piedevas ir vai nav Savienības izcelsmes, jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā;

-   Sīrijas jēlnaftas un naftas produktu importa aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar jēlnaftas un naftas produktu importu) sniegšanas aizliegums;

-   svarīgāko naftas un dabasgāzes nozarēs izmantojamo iekārtu un tehnoloģiju eksporta aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar svarīgākajām naftas un dabasgāzes nozares iekārtām un tehnoloģijām) sniegšanas aizliegums;

-   aizliegums piegādāt Sīrijas Centrālajai bankai jaunas Sīrijas banknotes un monētas;

-   aizliegums zelta, dārgmetālu un dimantu   tirdzniecībai ar Sīrijas valdību, tās struktūrām, Sīrijas Centrālo banku un atsevišķām citām saistītām personām un vienībām;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar zelta, dārgmetālu un dimantu tirdzniecību) sniegšanas aizliegums;

-   luksuspreču eksporta aizliegums.

Tirdzniecības ierobežojumi:

-   aizliedz tirdzniecību ar Sīrijas kultūras vērtībām un citiem priekšmetiem, kam ir arheoloģiska, vēsturiska, kultūras, reta zinātniska un reliģiska nozīme un kas nelikumīgi izvesti no Sīrijas kopš 2011. gada 15. marta.

Ierobežojumi uzņēmumu finansēšanai

-   aizliegums piešķirt kredītus, iegūt vai palielināt līdzdalību vai veidot jebkādus kopuzņēmumus ar Sīrijas uzņēmumiem, kas saistīti ar naftas rūpniecības sektoru;

-   aizliegums piešķirt kredītus, iegūt vai palielināt līdzdalību vai veidot jebkādus kopuzņēmumus ar Sīrijas uzņēmumiem, kas iesaistīti jaunu spēkstaciju   celtniecībā elektrības ražošanai Sīrijā;

Ierobežojumi infrastruktūras projektiem

-   aizliegums līdzdalībai jaunu spēkstaciju celtniecībā elektrības ražošanai Sīrijā;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar jaunu spēkstaciju celtniecību) sniegšanas aizliegums;

Ierobežojumi finansiālam atbalstam

-   atturēšanās no jaunām īstermiņa un vidēja termiņa saistībām par publisku un privātu atbalstu tirdzniecībai ar Sīriju (eksporta kredīti, garantijas, apdrošināšana)un aizliegums ilgtermiņa saistībām par publisku un privātu atbalstu tirdzniecībai ar Sīriju;

-   aizliegums uzņemties jaunas saistības attiecībā uz dotācijām, finansiālu palīdzību vai koncesiju aizdevumiem Sīrijas valdībai;

-   aizliegums Eiropas Investīciju bankai (EIB) veikt izmaksas vai maksājumus saskaņā ar spēkā esošajiem aizdevuma līgumiem, kas noslēgti starp Sīriju un EIB;

-   aizliegums EIB turpināt jebkādus spēkā esošos tehniskās palīdzības pakalpojumu līgumus attiecībā uz suverēniem projektiem Sīrijā;

-   aizliegums pārdot Sīrijas valdībai vai tās struktūrām, vai Sīrijas kredītiestādēm un finanšu iestādēm un atsevišķām citām saistītām personām un vienībām (arī no tām pirkt, sniegt tām starpniecības pakalpojumus vai palīdzēt emitēt) Sīrijas valsts vai valsts garantētas parādzīmes.

Ierobežojumi finanšu nozarē:

-   aizliegums Eiropas Savienībā dibināt Sīrijas kredītiestāžu un finanšu iestāžu filiāles, meitasuzņēmumus un pārstāvju birojus;

-   aizliegums ES kredītiestādēm un finanšu iestādēm veidot jaunus kopuzņēmumus, pārņemt   īpašumtiesības, veidot jaunas atbilstīgas banku attiecības ar Sīrijas kredītiestādēm un finanšu iestādēm;

-   aizliegums ES kredītiestādēm un finanšu iestādēm atvērt pārstāvju birojus, meitasuzņēmumus vai bankas kontus Sīrijā;

-   aizliegums sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Sīrijas valdībai un tās valsts struktūrām, kā arī ar tām saistītām personām un   vienībām;

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus (izņēmumi – tirdzniecības nolīgumi par medikamentiem, pārtiku, pajumti, sanitāriem vai higiēnas nolūkiem civiliedzīvotāju izmantošanai);

-   aizliegts sniegt finansējumu vai finanšu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, saistībā ar reaktīvo dzinēju degvielas un degvielas piedevu, kas norādītas Va pielikumā, pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā;

Ierobežojumi transporta nozarē:

-   aizliegums darīt pieejamas ES jurisdikcijā esošās lidostas visiem kravas aviopārvadājumiem, ko veic Sīrijas aviosabiedrības, un visiem aviopārvadājumiem,   ko veic Syrian Arab Airlines;

-   pienākums gaisa kuģiem un kuģiem sniegt iepriekšēju informāciju par kravām uz/no Sīrijas;

-   pienākums kompetentām iestādēm pārbaudīt kravas uz/no Sīrijas (tiesības veikt pārbaudes arī jūras teritorijā).

Ceļošanas ierobežojumi:

-   ceļošanas ierobežojumi.

Citi ierobežojumi:

-   aizliegums apmierināt atsevišķu personu un vienību prasības, kas saistītas ar līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējuši noteiktie ierobežojošie pasākumi. 

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums 2013/255/KĀDP (2013.gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (konsolidētā versija 21.07.2022.)

Padomes Regula

Padomes Regulas (ES) Nr. 36/2012 (2012.gada 18.janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 (konsolidētā versija 21.07.2022.)

 

 

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti prasību apmierināšanas ierobežojumi, dažādi eksporta un importa ierobežojumi, ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.