Latvija īsteno savas ārpolitikas prioritātes arī caur aktīvu dalību starptautiskajās organizācijās. Iesaiste starptautiskās organizācijās ir bijusi dabīga izvēle, jo nelielas valstis var sasniegt vēlamo rezultātu, sadarbojoties ar citām valstīm. Latvijas interesēs ir, lai starptautiskās organizācijas un to dalībvalstis saglabātu, sargātu un atbalstītu valstu attiecību ietvaru, kas balstīts starptautisko tiesību normās, kopīgās diskusijās un kompromisos. Latvija kopš neatkarības atgūšanas ir izmantojusi starptautisko organizāciju ietvaru, lai veicinātu savu interešu panākšanu, tai skaitā, atbalstot starptautisko tiesību normu īstenošanu pasaulē.

Starptautiskajām organizācijām ir nozīmīga loma efektīvas daudzpusējās sadarbības (multilaterālisma) veidošanā, reaģējot uz globāliem izaicinājumiem un iesaistoties konfliktu novēršanā un risināšanā. Multilaterālisms ir viena no prioritātēm arī Eiropas Savienības Globālajā stratēģijā ārpolitikas un drošības politikas jautājumos. 2019. gada 17. jūnijā ES Padome pieņēma secinājumus par multilaterālisma stiprināšanu (“EU action to strengthen rules-based multilateralism”), kuros uzsver, ka sadarbība efektīvu daudzpusējo attiecību ietvaros aizvien ir labākais veids, kā sekmēt gan valstu atsevišķās, gan arī kolektīvās intereses. Latvija ir pievienojusies Francijas-Vācijas izveidotajai neformālajai valstu aliansei par multilaterālisma stiprināšanu.

Saskaņā ar tās kompetenci Ārlietu ministrija nodrošina dalību un veic iemaksas šajās starptautiskajās organizācijās un fondos.

Latvijas pārstāvību un interešu aizstāvību nodrošina Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības – ANO Ņujorkā, ANO un PTO Ženēvā, ANO Vīnē, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā (FAO) Romā, Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijā (OPCW) Hāgā, Ziemeļatlantijas aliansē (NATO) Briselē, ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijā (UNESCO) Parīzē, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) Parīzē, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (OSCE) Vīnē un Eiropas Padomē (Council of Europe) Strasbūrā sadarbībā ar Ārlietu ministriju un citām nozaru ministrijām.

Ar Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, tai skaitā līgumiem ar starptautiskajām organizācijām, iespējams iepazīties protālā likumi.lv.