Latvijas humānās palīdzības sniegšana balstās uz kārtību, kas noteikta 2017. gada 12. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.721 “Humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtība”, 2011. gada 18. jānvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.42 “Krīzes vadības padomes nolikums” 3.6 punktā par iespējām sniegt palīdzību krīzes situācijā nonākušajai valstij un Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam.

Latvija humāno palīdzību galvenokārt sniedz atbilstoši cietušo valstu vajadzībām, veicot brīvprātīgās iemaksas starptautiskajās organizācijās vai atsevišķos gadījumos, balstoties uz saņēmējvalsts lūguma, nododot palīdzību tieši saņēmējvalstij un nodrošinot ar primārās nepieciešamības precēm. 

Latvijas sniegtā humānā palīdzība 2021. gadā bija 7.98 milj. EUR (no tiem bēgļiem - 1.54 milj. EUR), 2022. gadā – 74.11 milj. EUR (no tiem bēgļiem - 63.76 milj. EUR) un 2023. gadā - 53.75 milj. EUR (no tiem bēgļiem - 40.76 milj. EUR).

Galvenokārt sniegts atbalsts:

  • cilvēkiem, kas cietuši no karadarbības;
  • bēgļiem,
  • dabas stihiju izraisīto seku mazināšanai;
  • civilās aizsardzības veicināšanai.

Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, vislielāko atbalstu saņem Ukraina. No 2022. gada februāra līdz 2024. gada aprīlim Latvijas valsts un sabiedrība Ukrainai kopā sniegusi vairāk nekā 796 milj. EUR lielu atbalstu, no tā humāno palīdzību - 56 milj. EUR. Galvenokārt tā ir palīdzība bēgļiem, karā cietušajiem un medijiem.