Starp Ārlietu ministriju un pilsonisko sabiedrību pastāv cieša sadarbība attīstības sadarbības politikas jomā. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) pārstāvji ir iesaistīti Attīstības sadarbības politikas konsultatīvajā padomē un viņu viedoklis tiek iekļauts Ārlietu ministrijas izstrādātajos attīstības sadarbības politikas plānošanas dokumentos (Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes, ikgadējie Attīstības sadarbības politikas plāni). Tāpat Ārlietu ministrija konsultējas ar pilsonisko sabiedrību normatīvo aktu attīstības sadarbības jautājumos izstrādes procesā. Pilsoniskās sabiedrības ekspertīze tiek ņemta vērā, gatavojot Latvijas pozīciju un komentārus par Eiropas Savienības un ANO politikas priekšlikumiem. PSO arī tika iekļauti darba grupā Eiropas gada attīstībai plānošanai un organizēšanai.

Ārlietu ministrija organizē attīstības sadarbības granta projektu konkursus, kur pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir iespēja iegūt finansējumu to aktivitātēm Latvijas prioritārajos reģionos: ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs. Tāpat arī katru gadu Ārlietu ministrija līdzfinansējuma granta projektu konkursa ietvaros nodrošina līdzfinansējumu apstiprinātajiem PSO projektiem, kuriem ir piešķirts finansējums no kāda starptautiskās palīdzības finansētāja, piemēram, Eiropas Komisijas.

Ciešo sadarbību starp Ārlietu ministriju un Latvijas PSO apliecina ikgadējs Ārlietu ministrijas atbalsts, kurš tiek paredzēts pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvībai starptautiskajās organizācijās attīstības sadarbības jomā, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanai. Nevalstiskās organizācijas un Ārlietu ministrija regulāri sadarbojas pasākumu organizēšanā sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par attīstības sadarbību un ar to saistītām jomām.  

Kontaktiem: AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv