Civilstāvokļa aktu reģistrācija pārstāvniecībā

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

Apmeklētāji pārstāvniecībās pakalpojuma saņemšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Informāciju par pieteikšanās kārtību lūdzam skatīt pārstāvniecības mājas lapā.

Civilstāvokļa aktu reģistrācija ietver laulībasdzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju, kuru Latvijas valstspiederīgajiem ārvalstīs izņēmuma gadījumos veic Latvijas pārstāvniecībās saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Katra civilstāvokļa akta reģistrācija tiek veikta vienu reizi: ja attiecīgā ārvalsts iestāde to jau ir veikusi, Latvijas vēstniecībai nav tiesības reģistrēt civilstāvokļa aktu atkārtoti.

Dzimšanas reģistrācija

Ja personas dzimšanas faktu ārvalsts kompetentajās iestādēs kādu apsvērumu dēļ nav iespējams reģistrēt, bērna dzimšanu reģistrē Latvijas pārstāvniecībā. Bērna dzimšanu reģistrē pēc tēva vai mātes, vai viņu abu mutvārdu vai rakstveida pieteikuma. Par bērna dzimšanu ir jāpaziņo viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Paziņojot par bērna piedzimšanu, jāiesniedz ārstniecības iestādes vai ārsta izziņa, kas apliecina dzimšanas faktu.

Bērna reģistrēšana pārstāvniecībā iespējama tikai tajā gadījumā, ja vismaz viens no vecākiem ir Latvijas valstspiederīgais.

Laulību noslēgšana pārstāvniecībā

Pārstāvniecībā ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu un nepilsoņu laulību reģistrē tikai izņēmuma gadījumā, t.i., ja līgavaiņa vai līgavas dzīvību apdraud slimība vai citos steidzamos gadījumos, ja laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā Latvijā vai attiecīgajā ārvalstī nav iespējama.

Plašāka informācija par laulību noslēgšanu pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā – www.tm.gov.lv

Miršanas reģistrācija

Ja personas nāves faktu ārvalsts kompetentajās iestādēs kādu apsvērumu dēļ nav iespējams reģistrēt, miršanu reģistrē pārstāvniecībā. Paziņojot par miršanas faktu, paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina miršanas faktu. Mirušās personas pase / eID ir jānodod Latvijas pārstāvniecībā.

Atkārtota civilstāvokļa reģistrācijas aktu izsniegšana

Atkārtotus civilstāvokļa reģistrācijas aktus (dzimšanas, laulības un miršanas apliecības) var pieprasīt:

Lai portālā Latvija.lv iesniegtu pieteikumu par dokumentu izprasīšanu ar Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs starpniecību, izmantojiet e-pakalpojumu “Elektroniska iesnieguma pieņemšana dokumentu izprasīšanai” šeit.

Pakalpojums sniedz iespēju veikt dzimšanas apliecības, laulības apliecības vai miršanas apliecības izprasīšanu sev, savam nepilngadīgajam bērnam vai arī par mirušu radinieku, kā arī, pēc nepieciešamības, pasūtīt izprasāmā dokumenta legalizāciju (informācija par dokumenta apliecināšanu pieejama šeit).

  • vēršoties Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā

E-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv
Mājaslapa: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/lv-ministrija-struktura-dd-html

  • Ar Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecību starpniecību

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

Apmeklētāji pārstāvniecībās tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Aicinām pieteikt apmeklējumu telefoniski vai elektroniski, sazinoties ar pārstāvniecību.

Lai pārstāvniecībā saņemtu atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu, personai jāaizpilda un pārstāvniecībā jāiesniedz:

  • Iesniegums atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra saņemšanai vai
  • Iesniegums atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra saņemšanai, vai
  • Iesniegums atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra saņemšanai.

Valsts nodeva par atkārtotas dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības saņemšanu ir 7 EUR.