Latvija ir ANO 1989.gada Bērnu tiesību konvencijas (turpmāk Konvencija) dalībvalsts kopš 1992.gada. Atbilstoši Konvencijas 44.pantam tās dalībvalstīm periodiski jāsniedz ziņojumi par Konvencijas normu ieviešanu nacionālā līmenī. Pirms ziņojuma iesniegšanas ANO Bērnu tiesību komitejā Latvijas ziņojuma projektu par Konvencijas izpildi noteiktā laika posmā kopā ar pielikumiem latviešu valodā apstiprina Ministru kabinets. Savukārt ANO Bērnu tiesību komitejā Latvija iesniedz ziņojuma un tā pielikumu tulkojumus angļu valodā.

Lai nodrošinātu vispusīgu un pēc iespējas objektīvu ziņojuma izskatīšanu, ANO Bērnu tiesību komiteja aicina nevalstiskās organizācijas, sabiedriskās organizācijas un citus iesniegt alternatīvos ziņojumus, kurus komiteja ņem vērā Latvijas iesniegto ziņojumu izskatīšanas un noslēguma secinājumu par Latvijas iesniegto ziņojumu sagatavošanas laikā. Ierasti nevalstiskās organizācijas savus ziņojumus komitejā iesniedz nepastarpināti.

Konvencijai ir trīs papildprotokoli, no kuriem Latvija ir pievienojusies diviem. Pirmais papildprotokols ir par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju; Otrais papildprotokols ir par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos; savukārt Trešais papildprotokols izveido mehānismu, kas izskata personu sūdzības par iespējamiem Konvencijas pārkāpumiem tā dalībvalstīs. Latvija ir pievienojusies Konvencijas Pirmajam un Otrajam papildprotokolam, bet nav atzinusi Bērnu tiesību komitejas kompetenci izskatīt sūdzības par iespējamiem Konvencijas pārkāpumiem Latvijā.

Latvijas iesniegtie ziņojumi un ANO Bērnu tiesību komitejas noslēguma secinājumi:

I

II

III-V