Noteiktās sankcijas:

-   ceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu un ekonomisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus.

Padomes Lēmums

Padomes Lēmuma 2012/285/KĀDP (2012.gada 31.maijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā un ar ko atceļ Lēmumu 2012/237/KĀDP (konsolidētā versija 02.08.2022.)

Padomes Regula

Padomes Regulas (ES) Nr. 377/2012 (2012.gada 3.maijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā (konsolidētā versija 02.08.2022.) 

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.