Noteiktās sankcijas:

-   aizliegums apmierināt atsevišķu personu vai vienību prasības, kas saistītas ar līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējuši noteiktie ierobežojošie pasākumi.

*Visas pārējās pret Haiti noteiktās sankcijas ir atceltas

Padomes Regula

Padomes Regula (EK) Nr. 1264/94, ar ko aizliedz apmierināt Haiti iestāžu prasības   attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ir ietekmējuši pasākumi,   kas noteikti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijām   Nr. 917 (1994. g), Nr. 841 (1993. g.), Nr. 873 (1993. g.) un Nr. 875 (1993.   g.) vai pieņemti saskaņā ar šīm rezolūcijām http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1404815290246&uri=CELEX:31994R1264

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums (1994. gada 30. maijs) par kopējo nostāju, kas formulēta, pamatojoties uz līguma par Eiropas Savienību J2. pantu, par ekonomisko attiecību ierobežošanu ar Haiti http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31994D0315

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām ir aizliegts apmierināt kādu prasību vai veikt jebkādus pasākumus, lai apmierinātu kādu prasību, ja to iesniegusi:

  • Haiti reģistrēta fiziska vai juridiska persona vai fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Haiti reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas starpniecību;
  • jebkura fiziska vai juridiska persona, kas tieši vai netieši darbojas vienas vai vairāku Haiti reģistrētu fizisku vai juridisku personu vārdā vai šādu personu labā;
  • jebkura fiziska vai juridiska persona, kas gūst priekšrocības, nododot tiesības, vai izmanto vienas vai vairāku Haiti reģistrētu fizisku vai juridisku personu starpniecību prasības iesniegšanai;
  • jebkura cita fiziska vai juridiska persona, kas minēta Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 917 (1994. g.) 11. punktā;
  • jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniedz prasību sakarā ar kādu garantijas vai finanšu garantijas vai kompensācijas maksājumu par labu vienai vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, kas minētas iepriekš, vai sakarā ar šādas prasības izpildi,

un kura izriet no kāda līguma vai darījuma vai ir saistīta ar kādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ir ietekmējuši pasākumi, kas noteikti, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 917 (1994. g.) vai ar to saistītās rezolūcijas.

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, un tas attiecas uz ikvienu kādas dalībvalsts pilsoni un ikvienu juridisku personu, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.