2021. gada 29. septembrī notika pirmā Eiropas Savienības un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padome. Tās mērķis ir padziļināt transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu attiecības un ciešāk koordinēt abu pušu politiku globālo tehnoloģiju, ekonomikas un tirdzniecības izaicinājumu risināšanā, balstoties uz kopīgām demokrātiskām vērtībām.

Pirmajā padomes sanāksmē tika apstiprināti tālākās sadarbības principi un pieņemti konkrēti plāni sadarbībai 10 jomās:

  • Tehnoloģiju standarti;
  • Klimata un tīrās tehnoloģijas;
  • Drošas piegāžu ķēdes;
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošība un konkurētspēja;
  • Datu pārvaldība un tehnoloģiju platformas;
  • Tehnoloģiju ļaunprātīga izmantošana, apdraudot drošību un cilvēktiesības;
  • Eksporta kontrole;
  • Ieguldījumu caurskatīšana;
  • Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuves digitāliem instrumentiem un izmantošanas veicināšana;
  • Globālie tirdzniecības izaicinājumi.

 

Eiropas Komisija aicina uzņēmumus, valsts iestādes, novatorus, pētniekus, pilsonisko sabiedrību un politikas veidotājus sniegt savu viedokli un iesaistīties diskusijās, lai kopīgi veidotu Eiropas Savienības un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes darbu.

Līdzdalības iespējas: https://futurium.ec.europa.eu/en/EU-US-TTC

 

Vairāk informācijas par pirmo ES-ASV tirdzniecības un tehnoloģiju padomi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4951