Latvijas sabiedrība ir multietniska. Gadsimtu gaitā līdzās ir pastāvējušas latviešu, vācbaltiešu, krievu, ebreju, poļu, kā arī igauņu un lietuviešu kopienas. Latvijas Satversme un normatīvais ietvars garantē tiesības personām, kas pieder pie mazākumtautībām, saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras identitāti.

Atjaunojoties Latvijas valstiskumam de facto 1991. gadā, tika atjaunotas arī pie mazākumtautībām piederošu personu tiesības, tajā skaitā pilsonība, un sākta PSRS laika ieceļotāju naturalizācija un integrācija Latvijas sabiedrībā. Sabiedrības integrācija izvirzījās Latvijas valdības prioritāšu priekšplānā.

Latvija, ievērojot tiesiskumu, cilvēktiesības un starptautisko praksi, ir sekmīgi risinājusi padomju mantojuma radītos izaicinājumus. Latvija ir pievienojusies būtiskākajiem starptautiskajiem cilvēktiesību instrumentiem. Izstrādājot normatīvo ietvaru, Latvija ir konsultējusies ar starptautisko cilvēktiesību ekspertiem un balstījusies uz dažādu starptautisko organizāciju (ANO, EDSO, EP, u.c.) ieteikumiem. Tas ir palīdzējis panākt Latvijas normatīvā regulējuma un prakses pilnīgu atbilstību starptautiskajiem standartiem.

Latvijas Republikas Satversmē ir nostiprināts pamatprincips, ka pie mazākumtautībām piederošajām personām ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras identitāti. Šī principa tālāka īstenošana noteikta 1991. gada likumā „Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju”. Minētā likuma normas paredz, ka Latvijas Republikas valsts institūcijas sekmē materiālo apstākļu radīšanu Latvijas teritorijā dzīvojošo nacionālo un etnisko grupu izglītības, valodas un kultūras attīstībai, paredzot tam valsts budžetā noteiktu finansējumu.

Jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati (janvāris 2023) liecina, ka 24% Latvijas iedzīvotāju pēc tautības ir krievi, taču ievērojamu daļu (12.6%) sastāda citu tautību pārstāvji (piemēram, baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši, ebreji, romi, u.c.). 60% Latvijas iedzīvotāju ir latvieši. 2.5% iedzīvotāju ir izvēlējušies nenorādīt savu tautību.

Pilsonības politika Latvijā

Pēc neatkarības atjaunošanas 1991.gadā Latvija, balstoties uz valstiskuma nepārtrauktību, atjaunoja to personu un viņu pēcnācēju statusu un tiesības, kuri bija atzīstami par pilsoņiem līdz Latvijas okupācijai 1940.gadā. Latvija saskārās ar situāciju, kurā liela daļa PSRS laikā ieceļojušo zaudēja padomju pilsonību, izjūkot PSRS, bet dzīvoja Latvijā. Šie cilvēki nekad nebija bijuši Latvijas Republikas pilsoņi un nekad nebija izgājuši naturalizācijas procesu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto šīm personām bija jānaturalizējas tāpat kā jebkuram citam ārvalstu pilsonim, kurš vēlējās iegūt Latvijas pilsonību.

1995.gadā, humānu apsvērumu vadīta, Latvija izveidoja īpašu pagaidu statusu jeb nepilsoņa statusu, kurš bija attiecināms uz PSRS bijušajiem pilsoņiem, kas Latvijas okupācijas laikā bija iebraukuši Latvijas teritorijā. Latvijas nepilsoņa statuss noteic atvieglotas iespējas kļūt par Latvijas pilsoņiem. Šim statusam nebija nekādas saistības ar valodu, etnisko piederību vai piederību pie kādas no nacionālajām minoritātēm.

Nepilsoņiem tiek garantēta lielākā daļa tiesību, ieskaitot valsts aizsardzību gan Latvijā, gan ārvalstīs. Latvijas nepilsoņi ir vienīgā iedzīvotāju kategorija, neskaitot Latvijas pilsoņus, kam ir tiesības pastāvīgi uzturēties Latvijā ex lege. Viņi var brīvi apmesties uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, saglabājot Latvijas nepilsoņa tiesības un privilēģijas, tostarp jebkurā laikā brīvi izbraukt un atgriezties Latvijā. Nepilsoņiem tiek garantētas lielākā daļa politisko tiesību. Vienīgā būtiskā atšķirība starp Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem ir tiesības vēlēt un tiesības strādāt valsts dienestā vai ieņemt amatus, kas saistīti ar valsts drošību.

Nepilsoņa un bezvalstnieka statuss nav viens un tas pats. ANO Bēgļu aģentūra nošķir šīs divas kategorijas, jo nepilsoņiem piešķirtais tiesību apjoms ievērojami pārsniedz to, kas noteikts ANO 1954. gada Konvencijā par bezvalstnieka statusu. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2023.gada janvārī Latvijā bija 160 bezvalstnieki.

Naturalizācija

Ar mērķi veicināt naturalizāciju un palielināt Latvijas pilsoņu skaitu naturalizācijas process ir vairākkārt atvieglots, ievērojot starptautiskos standartus šajā jomā. Tika veikti vairāki grozījumi Pilsonība likumā – 2013.gadā tika atvieglota naturalizācijas kārtība, bet 2019.gadā izbeigta prakse jaundzimušajiem nepilsoņu bērniem piešķirt nepilsoņa statusu.

Naturalizācijas eksāmenu struktūra un saturs ir pielāgoti reālajai valodas izmantošanai sociālajā dzīvē. Latviešu valodas un vēstures eksāmeni ir vienkāršoti, tāpat ir paplašinājusies naturalizācijas procesa pieejamība, ir samazināts iesniedzamo dokumentu skaits un optimizēts naturalizācijas lietas izskatīšanas process.

Nesenākie uzlabojumi, kas vērsti uz nepilsoņa statusa izbeigšanu, tika veikti 2019. gadā, kad Saeima pieņēma likumu “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem”. Likums paredz, ka ar 2020.gada 1.janvāri jaundzimušajiem nepilsoņu bērniem tiek automātiski piešķirta Latvijas pilsonība, ja vien bērna vecāki nevienojas par citas valsts pilsonības piešķiršanu un bērns nav citas valsts pilsonis.

Likuma pieņemšana apliecina gan to, ka Latvijas sabiedrības integrācijas politika vērsta uz nepilsoņu statusa eventuālu izbeigšanu, gan to, ka valsts pastiprināti rūpējas par neaizsargātāko sabiedrības daļu – bērniem.

Ņemot vērā jaunāko statistiku, Latvijā 2023. gadā ir 2 058 836 iedzīvotāji, no kuriem 1 734 565 ir pilsoņi, bet 187 404 ir nepilsoņi, kas ir 9% no iedzīvotāju skaita. Kopš 1996.gada, kad nepilsoņu īpatsvars bija 27%, to skaits ir pakāpeniski samazinājies.