Kas ir OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ir 1961. gadā dibināta starptautiska organizācija, kas šobrīd apvieno 38 pasaules attīstītākās valstis, tai skaitā arī 22 Eiropas Savienības dalībvalstis. Latvija oficiāli kļuva par OECD 35. dalībvalsti 2016. gada 1. jūlijā.    

OECD mērķis ir veidot politiku, kas veicina labklājību, vienlīdzību, iespējas, kā arī ekonomikas konkurētspēju, kas balstās uz demokrātiskas tirgus ekonomikas vērtībām. Kopā ar valdībām, nozaru politikas veidotājiem un pilsoņiem OECD strādā pie tā, lai izveidotu uz pierādījumiem balstītus starptautiskos standartus un rastu risinājumus virknei sociālo, ekonomisko un vides problēmu. No ekonomisko rādītāju uzlabošanas un darbavietu radīšanas līdz spēcīgas izglītības veicināšanai un cīņai pret starptautisko nodokļu nemaksāšanu OECD nodrošina unikālu forumu un zināšanu centru analīzei, pieredzes apmaiņai, paraugprakses  apmaiņai un konsultācijām par valsts nozaru politiku un starptautisko standartu noteikšanu.

Pārrobežu mērogā OECD risina pašreizējos makroekonomikas un struktūrpolitikas jautājumus. OECD apvieno dalībvalstis un virkni partneru, kas sadarbojas svarīgākajos pasaules mēroga jautājumos reģionālā un valsts līmenī. Ar saviem standartiem, programmām un iniciatīvām organizācija palīdz veikt reformas vairāk nekā 100 pasaules valstīs, pamatojoties uz OECD zināšanām un kopīgajām vērtībām.

Kā viens no pasaulē lielākajiem un uzticamākajiem salīdzināmās statistikas, datu un rīcībpolitikas pētījumu avotiem OECD analizē ekonomiskās, vides un sociālās pārmaiņas un pēc valdību pieprasījuma sniedz konkrētām valstīm adresētus pārskatus.

OECD sadarbībā ar dalībvalstīm nosaka starptautiskos standartus un kodeksus visdažādākajās sociālajās un ekonomikas jomās. OECD standarti un kodeksi palīdz vienādot globālos konkurences apstākļus, padziļina starptautisko sadarbību un mudina visas valstis risināt problēmas un uzlabot savus rezultātus. Tie tiek izstrādāti pēc valstu pieprasījuma, par kuriem panākta vienprātīga vienošanās, un tie ir vērienīgu diskusiju un pacietīgu politisku sarunu rezultāts, dažkārt vairāku gadu garumā.

OECD strādā ar vairāk nekā 300 komiteju, ekspertu un darba grupu starpniecību, kas aptver visas tautsaimniecības un labklājības nozares. OECD komitejas novērtē un salīdzina dalībvalstu datus un rīcībpolitikas panākumus, izstrādā priekšlikumus politikas risinājumiem. Komiteju dalībnieki ir eksperti no dalībvalstīm un partnervalstīm, kas pārstāv valsts iestādes, akadēmiskās aprindas, uzņēmumus un pilsonisko sabiedrību.

Latvijas ieguvumi no dalības OECD

Latvijas dalība OECD sniedz starptautisku “kvalitātes zīmogu”, apliecinot Latvijas atbilstību augstākajiem standartiem uzņēmējdarbībā, digitalizācijā, finanšu darījumos, korporatīvajā pārvaldībā, korupcijas apkarošanā starptautiskajos darījumos u.c.

Līdz ar iestāšanos organizācijā Latvijas valsts pārvaldei ir bijusi iespēja gan sekot jaunākajām rīcībpolitikas tendencēm OECD dalībvalstīs, gan piedalīties rekomendāciju izstrādē konkrētu politikas programmu īstenošanai. Dalība OECD ir kalpojusi par nozīmīgu atbalstu, lai uzlabotu Latvijas rīcībpolitikas un tiesiskā regulējuma kvalitāti daudzās valsts pārvaldes jomās, pietuvinoties visaugstākajiem starptautiskajiem pārvaldības politikas standartiem.

OECD nozaru politiku un reformu izvērtējumi, kā arī uz pierādījumiem balstītas rekomendācijas Latvijas sabiedrībai svarīgos jautājumos – uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošana, eksporta veicināšana, produktivitātes palielināšana, nevienlīdzības mazināšana, reformas izglītībā, cīņa ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, cīņa pret korupciju – sniedz iespēju uzlabot Latvijas valsts pārvaldes efektivitāti, valsts konkurētspēju un iedzīvotāju labklājības līmeni.

Ārlietu ministrija starpniecību ir koordinējošā institūcija Latvijas sadarbībai ar OECD, savukārt Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība OECD un UNESCO Parīzē atbild par to, lai valdības vārdā pārstāvētu Latvijas intereses OECD.

Ar mērķi sabiedrībai sniegt ieskatu par Latvijas dalību un sadarbību ar OECD, Ārlietu ministrija sadarbībā ar iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm katru gadu Ministru kabinetā iesniedz ikgadēju visaptverošu informatīvo ziņojumu, kurā aprakstītas arī OECD darba prioritātes, Latvijas divpusējie projekti ar OECD, kā arī OECD labās prakses un OECD juridisko instrumentu ieviešana Latvijas rīcībpolitikā:

  • Ziņojums par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2022. g. jūlija līdz 2023. g. jūlijam un tā pielikums par OECD komiteju un darba grupu prioritātēm un aktualitātēm
  • Ziņojums par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2021. g. jūlija līdz 2022. g. jūlijam un tā pielikums par OECD komiteju un darba grupu prioritātēm un aktualitātēm
  • Ziņojums par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2020. g. jūlija līdz 2021. g. jūlijam un tā pielikums par OECD komiteju un darba grupu prioritātēm un aktualitātēm
  • Ziņojums par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2019. g. jūlija līdz 2020. g. jūlijam un tā pielikums par OECD komiteju un darba grupu prioritātēm un aktualitātēm