Latvijas, Igaunijas un Lietuvas sadarbība ir tradicionāli cieša, daudzpusīga un pragmatiska. Tā pamatojas uz valstu kopējām interesēm un mērķiem ārpolitikas un drošības politikas jomās: drošības un labklājības sekmēšana, ekonomiskās attīstības veicināšana, darbība ES un NATO. Intensīva sadarbība noris enerģētikas un transporta infrastruktūras projektu ietvaros.
Pirmie soļi sadarbībā starp Igauniju, Lietuvu un Latviju tika sperti 20.gadsimta 20tajos gados, drīz pēc triju valstu neatkarības iegūšanas. Pirms 85 gadiem, 1934.gada 12.septembrī, Baltijas valstu ārlietu ministri Ženēvā, Šveicē, parakstīja saprašanās un sadarbības līgumu starp Latviju, Lietuvu un Igauniju, kas bija spēkā līdz Baltijas valstu okupācijai. Baltijas valstu sadarbība kļuva īpaši redzama 20.gadsimta 80to gadu beigās un 90to gadu sākumā cīņā par valstu neatkarības atjaunošanu un Baltijas ceļa cilvēku ķēdei 1989.gada 23.augustā. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Saskaņas un sadarbības deklarācija tika parakstīta 1990.gada 12.maijā Tallinā, bet 1994.gada 13.jūnijā Tallinā Baltijas valstu premjeri parakstīja līgumu par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas parlamentu un valdību sadarbību.
Baltijas valstu sadarbības ietvaros tiek uzturēts aktīvs dialogs prezidentu, parlamentu priekšsēdētāju, valdību vadītāju, ministru un nozaru ekspertu līmenī. Baltijas valstu parlamentārā sadarbība notiek Baltijas Asamblejā (BA), kas tika izveidota 1991.gada 8.novembrī. Savukārt valdību sadarbība notiek Baltijas Ministru padomē (BMP), kas dibināta 1994.gada 13.jūnijā. Tās tika izveidotas pēc Ziemeļu Padomes un Ziemeļu Ministru padomes darbības modeļa, tādejādi veicinot arī Baltijas valstu un Ziemeļvalstu savstarpējo sadarbību.

Baltijas Asambleja

Baltijas Asambleja (BA) ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991. gada 8. novembrī. Asamblejā katras Baltijas valsts parlamentu pārstāv 12-20 deputātu liela nacionālā delegācija. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Asambleja ir tiesīga izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā Baltijas valstu nacionālajiem parlamentiem un valdībām, bet citām starptautiskajām un reģionālajām institūcijām - aicinājumu, priekšlikumu un paziņojumu formā.
Baltijas Asamblejas sesijas notiek reizi gadā. Igaunijas prezidentūras laikā 2020.gadā Baltijas Asamblejas 39. sesija un Baltijas Padomes 26. sesija notika digitālā formātā 5.-6.novembrī. Nākamā Baltijas Asamblejas un Baltijas Padomes sesija notiks 2021.gada 4.-5.novembrī Viļņā, Lietuvas prezidentūras ietvaros.
Laikā starp sesijām Baltijas Asamblejas prezidijs var pieņemt paziņojumus par aktuāliem starptautiskās darba kārtības jautājumiem.
Baltijas Asamblejā darbojas piecas pastāvīgās komitejas:
1.Ekonomikas, enerģētikas un inovāciju;
2.Izglītības, zinātnes un kultūras;
3.Dabas resursu un vides;
4.Tieslietu un drošības;
5.Labklājības.
Kopš 2003. gada Baltijas Asamblejas prezidentūra tiek harmonizēta ar Baltijas Ministru padomi un ilgst vienu gadu. Rotācijas kārtībā 2019. gadā prezidējošā valsts bija Latvija, 2020.gadā Igaunija vadīja Baltijas valstu sadarbības formātus, bet 2021.gadā Lietuva īsteno savu prezidentūru.
Baltijas Asamblejas mājas lapa: http://www.baltasam.org

Baltijas Ministru padome

Baltijas Ministru padome (BMP) ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību sadarbības institūcija, kas izveidota 1994. gada 13. jūnijā.
BMP uzdevums ir nodrošināt sadarbības nepārtrauktību valstu izpildvaru līmenī. Tā ir atbildīga par Baltijas valstu valdību sadarbību, kā arī par sadarbību starp valdībām un Baltijas Asambleju (parlamentiem). BMP pieņem lēmumus par Baltijas Asamblejas ieteikumu un rezolūciju izpildi, veicina plašu un saturīgu savstarpējo sadarbību. BMP ir lēmējtiesības tikai visu Baltijas valstu pārstāvju klātbūtnes gadījumā. Tās lēmumi tiek pieņemti pēc konsensa principa.
BMP prezidējošās valsts statuss Baltijas valstu starpā tiek mainīts ik pēc gada. Kopš 2003. gada Baltijas Asamblejas prezidentūra tiek harmonizēta ar Baltijas Ministru padomi un ilgst vienu gadu. Rotācijas kārtībā 2019. gadā šos pienākumus uzņēmās Latvija, 2020. gadā prezidējošā valsts bija Igaunija, bet 2021.gadā Lietuva vada Baltijas valstu sadarbības formātus.

Lietuvas BMP prezidentūras prioritātes 2021. gadā:

  1. Reģiona drošība un aizsardzība;
  2. Digitālā transformācija, cīņa pret kiberdraudiem un dezinformāciju;
  3. Zaļais kurss, transporta un enerģētikas infrastruktūras projektu attīstība;
  4. Atbalsts demokrātijas procesiem Baltkrievijā, Austrumu partnerības stiprināšana;
  5. Reģionālā un ES sadarbība Covid-19 pandēmijas laikā.

BMP darbību nosakošie pamatdokumenti:

Baltijas Ministru padomes nolikums
Vecāko amatpersonu komiteju un īpašu uzdevumu grupu nolikums

BMP Premjerministru padome

Premjerministru padome, kurā darbojas Baltijas valstu valdību vadītāji, ir BMP augstākā lēmējinstitūcija. Padomes tikšanās notiek vismaz vienu reizi gadā, parasti gada nogalē. Premjerministru padome pieņem galvenos dokumentus kopīgu paziņojumu formā un apstiprina Baltijas valstu sadarbības prioritārās jomas.
2020.gadā Igaunijas prezidentūrā pirmā BMP premjerministru sanāksme notika 7.februārī Tallinā. Galvenā uzmanība tikšanās laikā tika pievērsta Rail Baltica projekta attīstībai. Tikšanās piedalījās arī Baltijas valstu transportu ministri.
Pavasarī Covid-19 pandēmija ieviesa būtiskas izmaiņas arī Baltijas valstu sadarbībā, mainot līdzšinējo klātienes sadarbības formātu uz virtuālo. Lai kopīgi pārvarētu krīzi, Baltijas valstu sadarbība kļuva ciešāka kā jebkad iepriekš, Igaunijas kā 2020.gadā Baltijas valstu sadarbību koordinējošās valsts vadībā pieredzot nebijušu skaitu tikšanos un koordinācijas sanāksmju. Latvija sekmīgi darbojās Baltijas valstu sadarbības formātos gan valsts augstāko amatpersonu, gan ekspertu līmenī, apliecinot mūsu spēju efektīvi sadarboties sarežģītos apstākļos reģionālā līmenī.
Pēc vairāku mēnešu Baltijas valstu sekmīgās cīņas ar Covid-19 pandēmiju Latvijas, Igaunijas un Lietuvas premjerministri 2020.gada 6. maija videokonferences sanāksmē lēma atvērt Baltijas valstu iekšējās robežas ceļošanai. 2020.gada 15.maijā Rīgā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstu ārlietu ministri parakstīja saprašanās memorandu, atvērot Baltijas valstu robežas iedzīvotāju ceļošanai. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ciešā sadarbība padarīja Baltijas valstis par paraugu citiem Eiropā.
2020. gada 21.decembrī digitālā formātā notika noslēdzošā BMP Premjerministru padomes sanāksme, kuras laikā tika parakstīts Kopīgais paziņojums. Galvenā uzmanība tikšanās laikā tika pievērsta Baltijas valstu sadarbībai Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanā un tās seku mazināšanā. BMP arī tika izvērtēts Igaunijas prezidentūras laikā paveiktais 2020. gadā, reģionālo infrastruktūras projektu attīstība un pārrunāta gatavošanās Lietuvas prezidentūrai 2021. gadā.
2020. gada 21. decembra BMP Premjerministru padomes sanāksmes Kopīgais paziņojums (angliski) ir pieejams šeit.

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa preses paziņojums pēc 2020. gada 21. decembra BMP sanāksmes: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/karins-baltijas-valstim-jastiprina-sadarbiba-covid-19-pandemijas-izplatibas
2021.gada 12.martā notika pirmā BMP Premjerministru padome Lietuvas prezidentūras ietvaros.
Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa preses paziņojums pēc 2021. gada 12. marta BMP sanāksmes: https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/baltijas-premjerministri-aicina-eiropas-komisiju-izveidot-mehanismu-covid-19-vakcinu-lielaka-apjoma-sanemsanai-pandemijas-visvairak-skartajam-es-dalibvalstim

BMP Sadarbības padome

BMP Sadarbības padomē darbojas Baltijas valstu ārlietu ministri. Padomes pienākums ir Baltijas valstu sadarbības vispārēja koordinācija. Tās tikšanās notiek vismaz vienu reizi gadā.
Baltijas Padome ir Baltijas Asamblejas Sekretariāta un Sadarbības padomes kopīga sanāksme, kuras laikā Sadarbības padomes priekšsēdētājs (prezidējošās valsts ārlietu ministrs) sniedz atskaiti par gada laikā paveikto. Savukārt nākamās prezidējošās valsts ārlietu ministrs informē par nākamās prezidentūras prioritātēm un plānotajiem darbiem, kas tiek iekļauti Baltijas Padomes kopīgajā paziņojumā.
2020. gada 6. novembra Baltijas Padomes kopīgais paziņojums (angļu val.) pieejams šeit:

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča preses paziņojums pēc Baltijas Padomes 26. sesijas:https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrs-uzsver-baltijas-valstu-cieso-sadarbibu-cina-pret-covid-19-pandemiju

BMP Sekretariāts

Sekretariāts nodrošina BMP darbību. Sekretariātā ietilpst Baltijas valstu Ārlietu ministriju amatpersonas, kuras atbild par Baltijas valstu sadarbības koordināciju. Sekretariāta vadība mainās rotācijas kārtībā atkarībā no tajā gadā BMP prezidējošās valsts. Sekretariāts iesaistās Premjerministru padomes, Sadarbības padomes un Baltijas Padomes sanāksmju gatavošanā un darbojas kā starpnieks informācijas un dokumentu apmaiņā starp Baltijas valstu amatpersonām. Sekretariāta vadība rotācijas kārtībā izstrādā Baltijas valstu sadarbības prioritātes, Sadarbības padomes priekšsēdētāja ziņojumu Baltijas Asamblejai, kā arī Baltijas Padomes un BMP kopīgos paziņojumus.

BMP Vecāko amatpersonu komitejas

Lai nodrošinātu BMP mērķtiecīgāku un strukturētāku darbību nozaru ministriju līmenī, 1994. gadā tika izveidotas Vecāko amatpersonu komitejas (VAK). Kopš 2005. gada BMP reformas darbojas piecas pastāvīgās VAK:
1.Aizsardzības,
2.Enerģētikas,
3.Iekšlietu,
4.Transporta un sakaru,
5.Vides
VAK sastāvā ietilpst viena attiecīgās nozares ministrijas amatpersona no katras valsts un eksperti.
VAK īsteno Premjerministru padomes un Sadarbības padomes pieņemtos lēmumus un izpilda citus pienākumus, ko tai uzdevusi Premjerministru padome, Sadarbības padome vai citi ministri. VAK savas nozares ietvaros iesniedz priekšlikumus par prioritātēm Baltijas valstu sadarbībā un par BMP ikgadējo darba plānu, kā arī sagatavo ziņojumu par savu darbu iepriekšējā gadā un iesniedz to apspriešanai Sadarbības padomē.
Īpašu uzdevumu veikšanai jomās, ko neaptver Vecāko amatpersonu komitejas, var nodibināt Īpašu uzdevumu grupas (Task Force). Tās dibina Premjerministru padome pēc savas iniciatīvas vai pēc citu ministru ieteikuma, saskaņojot to ar Sadarbības padomi. Premjerministru padome izvirza konkrētu uzdevumu, kas īpašu uzdevumu grupai ir jāveic noteiktā laika periodā.

Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes sadarbība

Baltijas Asambleja (BA) un Baltijas Ministru padome (BMP) ir vienojušās par ciešāku un efektīvāku sadarbību. Šim mērķim 2003. gadā tika grozīts trīspusējais līgums par valdību un parlamentu sadarbību, bet 2004. gadā - protokols par sadarbību, kas nosaka konkrētos sadarbības mehānismus. Tā rezultātā tika izveidota jau minētā BMP Sadarbības padome (Baltijas valstu ārlietu ministru tikšanās) un Baltijas Padome (Baltijas Asamblejas prezidija un BMP Sadarbības padomes tikšanās).
Saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības dokumentiem, BMP un BA sadarbība notiek visos līmeņos - ikgadējās Baltijas Padomes laikā tiek rīkota BA Prezidija un BMP Sadarbības Padomes tikšanās, notiek regulāra sadarbība starp BMP un BA nacionālo delegāciju sekretariātiem, kā arī BMP sekretariāta un vecāko amatpersonu komiteju pārstāvji ir aicināti piedalīties BA komiteju sēdēs un tematiskajās konferencēs.
Turpinoties Covid-19 pandēmijas krīzei, Baltijas Ministru padomes un Baltijas Asamblejas darbs fokusējās uz ilgtspējīgu pieeju visas Baltijas līmenī, tostarp ierobežojumu un robežšķērsošanas jomā, vajadzības gadījumā esot gataviem atgriezties pie stingrākiem ierobežojošajiem pasākumiem.