Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās persona var pieprasīt izziņas par datiem no Fizisko personu reģistra (izziņa par personas dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases datiem u.c. Fizisko personu reģistrā iekļautām ziņām). Persona ir tiesīga pieprasīt izziņu par sevi, kā arī par personu, kura atrodas tās aizgādībā vai aizbildnībā. 

Izziņu no Fizisko personu reģistra attālināti var pieprasīt:

Izziņu noformēšana ar pārstāvniecības starpniecību ir maksas pakalpojums. Pēc iesnieguma saņemšanas pārstāvniecībā, pieprasītājam tiek nosūtīts rēķins apmaksai, pēc rēķina apmaksas, izziņa tiek izgatavota un izsūtīta ierakstītā sūtījumā uz pieprasītāja norādīto adresi ārvalstīs.

Par ziņu saņemšanu no Fizisko personu reģistra maksājama valsts nodeva atkarībā no izziņas sagatavošanas termiņa un izsniegšanas veida "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra , kā arī konsulārā atlīdzība “Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas”.

Personām ir iespēja saņemt dažāda veida izziņas, izmantojot e-pakalpojumus, tai skaitā:

Daudzvalodu standarta veidlapas saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 visā Eiropas Savienības teritorijā ir ieviestas ar mērķi vienkāršot vienā dalībvalstī izdotu publisku dokumentu uzrādīšanu citās dalībvalstīs, novēršot nepieciešamību pēc dokumentu tulkošanas.

Daudzvalodu veidlapa tiek pievienota dalībvalsts iestādes izdotam publiskam dokumentam un tai nav juridiska spēka, kā arī tā nav lietojama atsevišķi bez publiskā dokumenta, uz kuru tā attiecas.

Daudzvalodu veidlapu Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās var izsniegt šādiem Latvijas iestāžu izdotiem dokumentiem:

  • Dzimšanas, laulības, miršanas apliecībai;
  • Attiecīgās pārstāvniecības izsniegtai izziņai no Fizisko personu reģistra par ģimenes stāvokli, par laulības faktu, par dzīvesvietu;
  • Attiecīgās pārstāvniecības izsniegtam apliecinājumam, ka persona ir dzīva;
  • Attiecīgās pārstāvniecības izsniegtai izziņai no Sodu reģistra.

Par katru vienā svešvalodā izsniegtu daudzvalodu standarta veidlapu pārstāvniecībā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība – 40 EUR.

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

Papildu informāciju lūdzam skatīt pārstāvniecības mājas lapā.