Latvija ir daļa no Eiropas Savienības (ES) vienotā tirgus, kur tiek piemērota kopēja ārējās tirdzniecības politika attiecībā uz valstīm ārpus ES jeb trešajām valstīm. ES ārējā tirdzniecība ir ekskluzīva ES atbildība, kas nozīmē, ka ES iestādes (piemēram, Eiropas Komisija) izstrādā tiesību aktus tirdzniecības jautājumos, ved sarunas un slēdz starptautiskus tirdzniecības nolīgumus. Tas ļauj ES paust vienotu nostāju starptautiskajās tirdzniecības sarunās, kas ES, kā lielākajam tirdzniecības blokam pasaulē, dod būtisku ietekmi starptautiskajos tirdzniecības forumos.

Kopējā tirdzniecības politika aptver preču un pakalpojumu tirdzniecību, intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektus, starptautiskā publiskā iepirkuma un ārvalstu tiešo ieguldījumu noteikumus.

Ārējās tirdzniecības tiesisko regulējumu, galvenokārt, veido Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO). PTO uzrauga tirdzniecības noteikumu ievērošanu un palīdz risināt tirdzniecības strīdus. Organizācijas galvenais mērķis ir brīva un atvieglota tirdzniecība, kas balstīta uz vienlīdzīgiem noteikumiem, vienlaikus ņemot vērā jaunattīstības valstu iespējas.

ES kopējā nostāja tiek koordinēta ES Padomes Tirdzniecības politikas komitejā, kurā Latviju pārstāv Ārlietu ministrija. Lai nodrošinātu Latvijas ekonomisko interešu īstenošanu ES kopējā tirdzniecības politikā, Latvijas nostāja tiek koordinēta Ārējās tirdzniecības politikas jautājumu darba grupā, kurā piedalās ministriju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un citi pārstāvji.

Latvija, kā uz eksportu orientēta valsts, iestājas par atvērtu, godīgu un uz noteikumiem balstītu tirdzniecību, jo tā ir neaizstājams Latvijas un visas ES izaugsmes un labklājības elements.

Noderīga informācija: