E-pakalpojums

Izmantojot vienoto valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālu www.latvija.lv, persona, atrodoties ārvalstīs, var izprasīt dzimšanas apliecību, laulības apliecību vai miršanas apliecību. Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

Vēršoties pie iestādēm Latvijā, var saņemt šādus dokumentus:

  • Tieslietu ministrija - civilstāvokļa aktu dokumenti, daudzvalodu standarta veidlapas un izziņas, Padomes regulas (EK) 2201/2003 39.pantā paredzētais sertifikāts par spriedumu laulības šķiršanas lietā

E-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lvtm.kanceleja@tm.gov.lv

Mājaslapa: https://www.tm.gov.lv/lv/strukturvieniba/dzimtsarakstu-departaments

  • Zvērināti notāri  - spriedumi par laulības šķiršanu (ja laulība šķirta pie zvērināta notāra, jāvēršas pie attiecīgā zvērinātā notāra, kuru kontaktinformācija atrodama zvērinātu notāru mājas lapā https://www.latvijasnotars.lv/)
  • Tiesas - spriedumi par laulības šķiršanu (ja laulība šķirta tiesā, jāvēršas ar lūgumu attiecīgajā tiesā. Tiesu kontaktinformācija atrodama Tiesu administrācijas mājas lapā: https://tiesas.lv/tiesas/saraksts)
  • Latvijas Nacionālais arhīvs  - izziņas par darba stāžu, pensiju

E-pasts: LNA@arhivi.gov.lv
Mājaslapa: https://www.arhivi.gov.lv/

  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - izziņas no Fizisko personu reģistra

E-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv

Mājaslapa: www.pmlp.gov.lv

  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs- izziņas par (ne)sodāmību no Sodu reģistra

Mājaslapa: www.ic.iem.gov.lv

Izprasītā dokumenta īstuma apliecināšana

Ja dokumenta īstumu nepieciešams apliecināt izmantošanai ārvalstīs, tas jānorāda iesniegumā Latvijas attiecīgajai iestādei.

No 2019.gada 1.jūlija dokumentu apliecināšanu ar apostille Latvijā veic jebkurš Latvijas zvērināts notārs.

Latvijas Zvērinātu notāru padome

Tālrunis: 24202100

E-pasts: info@latvijasnotars.lv

www.latvijasnotars.lv

Ja dokumentu paredzēts izmantot valstī, kura nav pievienojusies 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijai "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41), dokuments tiks pārsūtīts Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam legalizēšanai un pēc tam nosūtīts pārstāvniecībai personas mītnes valstī.

 Dokumentu izprasīšana ar Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību

Dokumentu izprasīšana ar Latvijas pārstāvniecību starpniecību tiek nodrošināta tikai tad, ja nepieciešama dokumentu legalizēšana ĀM Konsulārajā departamentā. Informācija par dokumentu legalizēšanu pieejama šeitPakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs.

Apmeklētāji pārstāvniecībās pakalpojuma saņemšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Informāciju par pieteikšanās kārtību lūdzam skatīt pārstāvniecības mājas lapā.

Lai izprasītu dokumentus no Latvijas iestādēm kādā no Latvijas pārstāvniecībām, personai jāiesniedz iesniegums un noteiktas formas dokumentu izprasīšanas anketa. Dokumentu izprasīšanas anketa ir pielāgota dažādu dokumentu kategoriju izprasīšanai, tādēļ, aizpildot anketu, ir jāizpilda tikai tā aile, kas attiecas uz izprasāmo dokumentu.

Par dokumenta izsniegšanu maksājama valsts nodeva (tās apmērs atkarīgs no izprasāmā dokumenta un ir atbilstošs katras attiecīgās valsts iestādes, kura ir atbildīga par attiecīgā dokumenta izsniegšanu, noteiktajam cenrādim), saskaņā ar 18.06.2018 MK noteikumiem NR.264 "Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi" papildus maksājama valsts nodeva 25 EUR apmērā par katra dokumenta legalizāciju, konsulārā atlīdzība par katra dokumenta izprasīšanu un pārsūtīšanu ar pārstāvniecības starpniecību 40 EUR apmērā.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par dokumentu izprasīšanu ar Latvijas pārstāvniecību starpniecību un maksājamo valsts nodevu un konsulārās atlīdzības apjomu, lūdzam sazināties ar attiecīgo Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs.