Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk Regula) 13. panta nosacījumiem, informējam par personas datu apstrādi vīzas pieteikuma iesniegšanas un apstrādes procesā.

Pārzinis

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Reģ. nr.: 90000069065
K.Valdemāra iela 3, Rīga  LV-1395

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

Turpmāk Pārzinis.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-139, adresējot datu aizsardzības speciālistam
E-pasts: datu.aizsardziba@mfa.gov.lv.

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Personas dati tiek apstrādāti ar nolūku nodrošināt vīzu pieteikumu apstrādi, vīzu izsniegšanas lēmuma pieņemšanu un pieņemto lēmumu pārsūdzības procesu.

Personas dati, kas tiek apstrādāti

Lai saņemtu vīzu ieceļošanai Latvijas Republikā vai Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā (turpmāk – Šengenas zonā), Jums aizpilda noteiktas formas veidlapa, kurā jānorāda šāda informācija: vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, adrese, kontaktinformācija, ģimenes stāvoklis, informācija par personu apliecinošu dokumentu, darba devējs, darba pieredze, ieceļošanas nolūks, informācija par finansēm un cita informācija, kas pamato Jūsu ieceļošanas mērķi dalībvalstu teritorijā. Papildus jānodod biometrijas dati vai jānorāda informācija par iepriekš nodotiem biometrijas datiem. Lai pārliecinātos par Jūsu atbilstību vīzas izsniegšanas nosacījumiem, Jums var tikt lūgts iesniegt papildus pamatojošos dokumentus, piemēram, informāciju par veselības stāvokli, ja ieceļošanas nolūks ir ārstēšanās, informāciju par (ne)sodāmību u.tml. Tāpat Jūsu pieteikuma izskatīšanas laikā var tikt iegūta papildus informācija no mūsu sadarbības partneru datu bāzēm robežsardzes, tiesībsargājošajām iestādēm, citām valstīm (piemēram, ar Vīzu informācijas sistēmas palīdzību), lai pārliecinātos, ka Jums nav šķēršļu ieceļošanai Latvijas Republikā vai Šengenas zonā un ka Jūsu pieteikumā sniegtā informācija ir korekta.

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta c) un e) apakšpunkts, proti, lai izpildītu deleģētās funkcijas, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) nosacījumus, un Imigrācijas likuma, un uz to pamata apstiprināto Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumu Nr. 676 “ Vīzu noteikumi” nosacījumus.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu vīzu pieteikuma izskatīšanas procesu un Pārziņa tiesiskās intereses, vīzu pieteikuma izskatīšanas procesa laikā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, ka Jūsu pieteikums ir izskatīts un izvērtēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses jeb Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Kas saņems Jūsu personas datus

Jūsu personas datu apstrādi veiks pilnvaroti Pārziņa darbinieki atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Personas dati var tikt nodoti:

 • Pārziņa ārpakalpojumu sniedzējiem  vīzu centriem, kuri nodrošina Jūsu pieteikuma saņemšanu un lēmuma izsniegšanu kopā ar Jūsu ceļošanas dokumentu;
 • tiesībsargājošajām un kontroles iestādēm;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, iekļaujot informāciju par Jūsu pieteikumu Vīzu informācijas sistēmā;
 • tiesām, piemēram, Jums pārsūdzot Ministrijas pieņemto lēmumu;
 • citu Šengenas zonas dalībvalstu vīzu apstrādes procesā iesaistītām iestādēm, kas izmanto Vīzu informācijas sistēmu.

Pārzinis informē, ka informāciju par garantijām, kas nodrošina Jūsu personas datu drošību, nosūtot tos uz trešo valsti (piemēram, Jūsu mītnes valsts sadarbības partnerim, kur Jūs iesniedzāt vīzu pieteikumu), Jūs varat uzzināt, vēršoties pārstāvniecībā.

Cik ilgi tiek glabāti Jūsu personas dati

Atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām Pārzinis Jūsu iesniegtos vīzas pieteikuma dokumentus, ja vīza tikusi izsniegta, glabā vienu gadu, tad tie tiek nodoti Pilsonības migrācijas lietu pārvaldei. Savukārt vīzas atteikuma gadījumā Jūsu pieteikums tiek glabāts piecus gadus un pēc tam iznīcināts. Informāciju, kas elektroniski ievadīta Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā, uzglabā attiecīgās sistēmas uzturētājs Pilsonības migrācijas lietu pārvalde. Gadījumā, ja radīsies strīds saistībā ar Jūsu iesniegtajiem dokumentiem vai sniegto informāciju, tad visa attiecināmā informācija var tikt saglabāta līdz galējam tiesas noregulējumam un izpildei, ievērojot, kurš nosacījums iestāsies vēlāk.

Datu subjekta (Jūsu) tiesības

 • Piekļuves tiesības.
  Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no Pārziņa informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.
  Jūs varat lūgt Pārzinim sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajā Privātuma politikā sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša.
 • Tiesības labot.
  Ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis labo neprecīzus
  personas datus, nosūtot tam atbilstošu pieprasījumu.
 • Tiesības uz dzēšanu.
  Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis dzēš Jūsu personas datus, ja:
  • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar privātuma politikā norādītajiem mērķiem, kādos tie tika apstrādāti;
  • personas dati apstrādāti nelikumīgi;
  • personas dati jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
    

   Personas datu dzēšana nav iespējama, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pārzinim ir pienākums apstrādāt Jūsu personas datus vai ja Ministrija nav atzīstama par pārzini saistībā ar Jūsu personas datu glabāšanu, piemēram, elektroniskajās informācijas sistēmās ievadītajiem datiem.
    

   Tāpat datu dzēšana nav iespējama, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 • Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi.
  Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:
  • Jūs uzskatāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi;
  • Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos personas datus dzēst;
  • Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses un tiesības.
 • Tiesības iebilst pret apstrādi.
  Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Pārziņa norādītajām leģitīmajām interesēm. Pārzinim ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja Pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 • Tiesības iesniegt sūdzību.
  Ja uzskatā
  t, ka Pārzinis ir pārkāpis Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājis Jūsu personas datus, lūdzam vērsties pie Pārziņa, lai operatīvi atrisinātu neskaidros jautājumus. Ja sadarbībā ar Pārzini neizdodas atrisināt radušos situāciju, tad Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā: www.dvi.gov.lv.

Pieprasījumu iesniegšanas kārtība

Visu minēto tiesību īstenošanai Jūs varat nosūtīt pieprasījumu uz privātuma politikā norādīto Pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot informāciju, kas ļauj Jūs identificēt kā attiecīgo datu subjektu.

Nobeiguma noteikumi

Pārzinis var veikt izmaiņas šajā privātuma politikā. Par izmaiņām Pārzinis informēs, ievietojot attiecīgu informāciju savā tīmekļa vietnē. Ja attiecīgās izmaiņas tiešā veidā skars Jūsu personas datu apstrādi,  Pārzinis var nosūtīt attiecīgu informāciju uz Jūsu e-pasta adresi.

Šī politika pēdējo reizi apstiprināta 21.06.2023.