Noteiktās sankcijas:

Ieroču embargo

 • bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta un importa aizliegums;

 • atsevišķu preču un tehnoloģiju, kuras var sekmēt KTDR kodolprogrammas, ballistisko raķešu, citu masu iznīcināšanas ieroču programmas vai kas var sekmēt KTDR militārās darbības (tostarp divējāda lietojuma preču un   tehnoloģiju) eksporta un importa aizliegums;

 • konkrētu galveno komponentu, kas paredzēti ballistisko raķešu nozarei, eksporta un importa aizliegums;

 • jebkādu citu priekšmetu, kas varētu veicināt KTDR kodolprogrammas vai ballistisko raķešu programmas, vai sekmēt sankciju pārkāpšanu vai apiešanu, eksporta un importa aizliegums;

 • atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu vai precēm un tehnoloģijām, kuras var sekmēt KTDR kodolprogrammas) sniegšanas aizliegums.

  Citi eksporta un importa ierobežojumi:

 • luksuspreču eksporta aizliegums, t.sk. transportlīdzekļu, kosmētikas, apģērbu, tekstilizstrādājumu u.c. preču vienības;

 • aizliegums zelta, dārgmetālu un dimantu tirdzniecībai ar KTDR valdību, tās struktūrām, KTDR Centrālo banku, un atsevišķām citām saistītām personām un vienībām;

 • atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar zelta, dārgmetālu un dimantu tirdzniecību) sniegšanas aizliegums;

 • aizliegums piegādāt KTDR Centrālajai bankai jaunas KTDR naudaszīmes un monētas;

 • aizliegums iepirkt zeltu, titāna rūdu, vanādija rūdu, retzemju minerālus, akmeņogles, dzelzi un dzelzsrūdu u.c. resursus, kas uzskaitīti Padomes Regulas (ES) 2017/1509 VII pielikumā;

 • aizliegums pārdot vai piegādāt aviācijas degvielu;

 • aizliegums piegādāt divējādas nozīmes preces;

 • aizliegums piegādāt dabas gāzi škidrā formātā;

 • aizliegums veikt naftas un tās izstrādājumu tirdzniecību ar KTDR;

 • aizliegums importēt jūras pārtikas produktus no KTDR.

  Ierobežojumi finansiālam atbalstam:

 • aizliegums uzņemties jaunas saistības attiecībā uz piešķīrumiem, finansiālu palīdzību vai koncesijas kredītiem KTDR un pienākums ievērot modrību pār esošajām saistībām (ar mērķi tās mazināt vai izbeigt);

 • aizliegums sniegt valsts finansiālu atbalstu tirdzniecībai ar KTDR (tostarp eksporta kredītus, garantijas un apdrošināšanu);

 • aizliegums pārdot KTDR valdībai, tās struktūrām, KTDR Centrālajai bankai, KTDR finanšu iestādēm un atsevišķām citām saistītām personām un vienībām (arī no tām pirkt, sniegt tām starpniecības pakalpojumus vai palīdzēt emitēt) KTDR valsts vai valsts garantētas parādzīmes, kas   emitētas pēc 2013.gada 18.februāra;

 • aizliegums sniegt finansiālu atbalstu tirdzniecībai ar Ziemeļkoreju, tostarp piešķirot eksporta kredītus, garantijas vai apdrošināšanu personām vai vienībām, kas iesaistītas šādā tirdzniecībā, ja šāds finansiāls atbalsts varētu sekmēt Ziemeļkorejas kodolprogrammu vai ballistisko raķešu programmu, vai citas darbības;

 • aizliegums tieši vai netieši piedalīties kopuzņēmumos vai jebkuros citos darījumdarbības pasākumos.

      Ierobežojumi finanšu nozarē

 • līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus;

 • pastiprināta uzraudzība pār ES kredītiestāžu un finanšu iestāžu sadarbību ar KTDR bankām, tādu banku filiālēm un meitasuzņēmumiem, kuru domicils ir KTDR, kā arī atsevišķām citām finanšu vienībām;

 • aizliegums dalībvalstu teritorijā atvērt KTDR banku filiāles, meitasuzņēmumus un pārstāvniecības, kā arī aizliegums veidot jaunus kopuzņēmumus, pārņemt īpašumtiesības vai veidot korespondentbanku attiecības ar KTDR bankām un citām finanšu struktūrām;

 • aizliegums ES finanšu iestādēm atvērt pārstāvniecības, meitasuzņēmumus, filiāles vai bankas kontus KTDR;

 • aizliegums uzturēt korespondētājbankas attiecības un kopuzņēmumus ar bankām un vienībām, kurām ir saiknes ar Ziemeļkoreju;

 • aizliegums KTDR diplomātiskajam un konsulārajam departamentam atvērt un uzturēt kontus ES dalībvalstu bankās.

  Latvijas Republika ir noteikusi nacionālās sankcijas - finanšu ierobežojumus saistībā ar KTDR politiskā režīma un programmas, kas saistīta ar kodolieročiem, citiem masu iznīcināšanas ieročiem vai ballistiskajām raķetēm, sekmēšanu.

  Ierobežojumi transporta nozarē

 • pienākums kuģiem un gaisa kuģiem sniegt iepriekšēju informāciju par kravām uz/no KTDR;

 • pienākums kompetentajām iestādēm pārbaudīt kravas uz/no KTDR (tiesības veikt pārbaudes arī atklātā jūrā);

 • aizliegums darīt pieejamas dalībvalstu ostas kuģiem, kuri atteikušies sniegt atļauju kuģa pārbaudei;

 • aizliegums darīt pieejamas dalībvalstu lidostas un dot atļauju pārlidot visiem KTDR gaisa kuģiem;

 • aizliegums sniegt degvielas uzpildīšanas pakalpojumus vai citus kuģu apgādes vai apkopes pakalpojumus atsevišķiem KTDR kuģiem;

 • aizliegums apkalpot KTDR kuģus, ja ir informācija, ka tie pārved aizliegtas lietas;

 • aizliegums iznomāt vai fraktēt kuģus vai gaisa kuģus vai sniegt apkalpes pakalpojumus Ziemeļkorejai;

 • aizliegums iegādāties, izīrēt, ekspluatēt, apdrošināt vai nodrošināt kuģu klasificēšanas pakalpojumus vai saistītos pakalpojumus jebkuram Ziemeļkorejas karoga kuģim;

 • aizliegums reģistrēt vai reģistrā saglabāt jebkuru kuģi, kas ir Ziemeļkorejas vai Ziemeļkorejas valstspiederīgo īpašumā vai ekspluatācijā vai kura apkalpe ir izveidota no Ziemeļkorejas valstspiederīgajiem.

  Ierobežojumi investīciju nozarē

 • aizliegums KTDR pilsoņiem, uzņēmumiem, organizācijām un citiem veidojumiem veikt investīcijas ES dalībvalstu teritorijās;

 • ir aizliegtas jebkādas ES investīcijas KTDR.

  Ceļošanas ierobežojumi

 • ceļošanas ierobežojumi;

 • pastiprināta modrība attiecībā uz saistītu personu ieceļošanu;

 • pienākums izraidīt no dalībvalstu teritorijas (ar mērķi repatriēt un KTDR) KTDR valstspiederīgos, kas rīkojas I un II pielikumā uzskaitīto personu un vienību vadībā vai vārdā, vai ka tās pārkāpj sankcijas vai atbalsta sankciju   apiešanu.

     Pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

 • aizliegums sniegt IT sfēras pakalpojumus KTDR;
 • aizliegums sniegt pakalpojumus izrakteņu ieguves un to pārstrādes sfērā;
 • aizliegts sniegt pakalpojumus kas nodrošinātu KTDR ar gaisa kuģiem vai jūras kuģiem, kā arī nodrošināt tos ar kabīnes apkalpes locekļiem.

       Citi ierobežojumi:

 • pienākums ievērot modrību un novērst, ka dalībvalstu teritorijās vai   dalībvalstu valstspiederīgie sniedz specializētu apmācību KTDR   valstspiederīgajiem (saistītu ar jomām, kas varētu sekmēt KTDR ar kodolieroču   izplatīšanu saistītas darbības un kodolieroču piegādes sistēmu attīstību);

 • pienākums dalībvalstīm ievērot īpašu modrību attiecībā uz KTDR diplomātisko   personālu, lai nepieļautu, ka šādas personas sekmē KTDR kodolmateriālu,   ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas, kā arī   pārkāpj citus noteiktos aizliegumus vai izvairās no tiem;

 • aizliegums   apmierināt atsevišķu personu un vienību prasības, kas saistītas ar līgumiem   un darījumiem, kuru izpildi ietekmējuši noteiktie ierobežojošie pasākumi;

 • aizliegums izsniegt un pagarināt darba atļaujas KTDR pilsoņiem darbam ES jurisdikcijā esošajās teritorijās. Izņēmums ir bēgļi un citas personas, kuras meklē starptautisku patvērumu;

 •  ir aizliegts izīrēt vai iznomāt jebkādu nekustamo īpašumu KTDR vajadzībām, izņemot diplomātisko un konsulāro misiju darbības nodrošināšanai. Tāpat ir aizliegts izīrēt vai iznomāt jebkādu nekustamo īpašumu no KTDR.

Lēmums 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/849 (2016. gada 27. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP (konsolidētā versija 21.04.2022.)

Regula 

Padomes Regula (ES) 2017/1509 (2017. gada 30. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 329/2007 (konsolidētā versija 02.08.2022.)

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti eksporta un importa ierobežojumi, ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.