Noteiktās sankcijas:

-   bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;

-   ceļošanas ierobežojumi (nav konkrētu personu saraksts);  

-   līdzekļu un ekonomisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus   (nav konkrētu personu saraksts);

-   pienākums sadarboties ar starptautisko izmeklēšanu saistībā ar Libānas   premjerministra Rafiq Hariri   slepkavību.

Kopējās nostājas 

Kopējā nostāja 2006/625/KĀDP (2006.gada 15.septembris) par aizliegumu pārdot vai piegādāt bruņojumu un ar to saistītas materiāldaļas, kā arī sniegt ar tiem saistītus pakalpojumus vienībām vai personām Libānā, kas uzlikts saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1701 (2006)

Kopējā nostāja 2005/888/KĀDP (2005.gada 12.septembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, kuras tur aizdomās par līdzdalību bijušā Libānas premjerministra Rafiq Hariri slepkavībā 

Padomes Regulas 

Padomes Regula (ES) 2021/1275 (2021. gada 30. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Libānā (konsolidētā versija 13.04.2022)

Padomes Regula (EK) Nr.1412/2006 (2006.gada 25.septembris) par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libānu (konsolidētā versija 13.04.2022.) 

Padomes Regula (EK) Nr. 305/2006 (2006.gada 21.februāris), ar ko nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret konkrētām personām, kuras tur aizdomās par dalību bijušā Libānas premjerministra Rafika Hariri slepkavībā, (konsolidētā versija 13.04.2022.)

Padomes Lēmum

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1277 (2021. gada 30. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Libānā (konsolidētā versija 28.07.2022.)

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras tiks norādītas 2006.gada 15.septembra Kopējā nostājas 2006/625/KĀDP par aizliegumu pārdot vai piegādāt bruņojumu un ar to saistītas materiāldaļas, kā arī sniegt ar tiem saistītus pakalpojumus vienībām vai personām Libānā, kas uzlikts saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1701 (2006), pielikumā, 2005.gada 12.septembra Kopējā nostājas 2005/888/KĀDP  par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, kuras tur aizdomās par līdzdalību bijušā Libānas premjerministra Rafiq Hariri slepkavībā, pielikumā, 2005.gada 25.septembra Padomes Regulas (EK) Nr.1412/2006 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libānu pielikumā un 2006.gada 21.februāra Padomes Regulas (EK) Nr. 305/2006, ar ko nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret konkrētām personām, kuras tur aizdomās par dalību bijušā Libānas premjerministra Rafika Hariri slepkavībā, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikts ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.