Latvijas pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās īsteno Latvijas interešu pārstāvību Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju izpildes uzraudzības mehānismu ietvaros. Pārstāvja darbību regulē 2017. gada 7. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 121 „Pārstāvības kārtība starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās”. Saskaņā ar šiem noteikumiem pārstāvja funkcijas ir:

Latvijas pārstāvis sagatavo un iesniedz ANO Latvijas Vispārējo pamatdokumentu, kurā ietverta vispārīga informācija par Latvijas veiktajiem pasākumiem ANO cilvēktiesību konvenciju, kurām Latvija ir pievienojusies, ieviešanai Latvijā.

Pārstāvja aktualitātes

Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās aktualites līdz 2021. gadam 

Pārstāvja darba pārskati

Pārstāvja biroja izstrādātie pārskati un judikatūras apkopojumi

Informācija personām par interešu aizstāvību ANO un Eiropas Cilvēktiesību tiesā