Noteiktās sankcijas:

-   aizliegums apmierināt atsevišķu personu un vienību prasības, kas saistītas ar līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējuši noteiktie ierobežojošie pasākumi;

-   bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta un importa aizliegums;

-   aprīkojuma, ko var izmantot iekšējām represijām, eksporta un importa aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;

-   pienākums gaisa kuģiem un kuģiem sniegt iepriekšēju informāciju par kravām uz/no Lībijas;

-   pienākums kompetentām iestādēm pārbaudīt kravas uz/no Lībijas;

-   aizliegums attiecībā uz atsevišķu gaisa kuģu pacelšanos, nolaišanos un  tranzītu;

-  aizliegums attiecībā uz atsevišķu kuģu uzņemšanu ostās un sniegt tiem ostas pakalpojumus, kā arī iesaistīties citos darījumos ar tiem;

-   ceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos   pieejamus;

-   pienākums ES jurisdikcijā esošiem uzņēmumiem un personām ievērot modrību veicot darījumus ar Lībijas jurisdikcijā esošiem uzņēmumiem un personām;

-   aizliegums iekraut, transportēt vai izkraut jēlnaftu, kas nelikumīgi   eksportēta no Lībijas ar kādas dalībvalsts karoga kuģiem, kurus izraudzījusi Eiropas Komisija;

Padomes Kopējā nostāja

Padomes Kopējā nostāja 2004/698/KĀDP (2004.gada 12.oktobris), ar ko atceļ ierobežojošus pasākumus pret Lībiju 

Padomes Lēmums 

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1333 (2015. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP (konsolidētā versija līdz 28.07.2022.)

Padomes Regulas

Padomes Regula (EK) Nr.3275/1993 (1993.gada 29.novembris), ar ko aizliedz apmierināt prasības attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējusi ANO Drošības padomes Rezolūcija Nr. 883 (1993) un ar to saistītās rezolūcijas 

Padomes Regula (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011 (konsolidētā versija līdz 28.07.2022.)

 

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti konkrēti eksporta ierobežojumi, tiesvedības prasību apmierināšanas ierobežojumi, ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Finanšu ierobežojumi:

Saskaņā ar likumu „Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā” visiem Latvijas Republikā reģistrētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem ir aizliegts veikt jebkāda veida operācijas ar finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kuri daļēji vai pilnībā, tieši vai netieši pieder privātpersonām, pret kurām saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem ir ieviesti finanšu ierobežojumi. Vienlaikus jāņem vērā, ka Regulas paredz izņēmuma gadījumus, kad atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus var darīt pieejamus sarakstā iekļautajai personai.

tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta tīmekļvietnē.