Latvija ir ANO 1966.gada Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (Pakts) dalībvalsts kopš 1992.gada. Atbilstoši Pakta 16.pantam tā dalībvalstīm periodiski jāsniedz ziņojumi par Pakta normu ieviešanu nacionālā līmenī. Pirms ziņojuma iesniegšanas ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejā Latvijas ziņojuma projektu par Pakta ieviešanu Latvijā noteiktā laika posmā kopā ar pielikumiem latviešu valodā apstiprina Ministru kabinets. Savukārt ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejā Latvija iesniedz ziņojuma un tā pielikumu tulkojumus angļu valodā.

Lai nodrošinātu vispusīgu un pēc iespējas objektīvu ziņojuma izskatīšanu, ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja aicina nevalstiskās organizācijas, sabiedriskās organizācijas un citus iesniegt alternatīvos ziņojumus, kurus komiteja ņem vērā Latvijas iesniegto ziņojumu izskatīšanas un noslēguma secinājumu par Latvijas iesniegto ziņojumu sagatavošanas laikā. Ierasti nevalstiskās organizācijas savus ziņojumus komitejā iesniedz nepastarpināti.

Paktam ir viens papildprotokols, ar kuru izveidots sūdzību izskatīšanas mehānisms. Tā kā Latvija šo papildprotokolu nav ratificējusi, ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejai nav kompetences izskatīt personu sūdzības par iespējamiem Pakta pārkāpumiem Latvijā.

Latvijas iesniegtie ziņojumi un ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas noslēguma secinājumi:

I

II