Plašākie informācijas avoti par Eiropas Savienību ir ES institūciju un Latvijas iestāžu oficiālās mājas lapas.

ES portālā var iepazīties ar informāciju par ES institūcijām, politikām, dalībvalstīm, vēsturi un citiem ar ES saistītiem jautājumiem. Informācija par ES ir pieejama speciāli izveidotā ES kanālā EUTube, kas piedāvā iespēju noskatīties un sniegt komentārus par videomateriāliem.

Informāciju par ES var iegūt, zvanot uz speciālajiem informācijas tālruņiem. Piemēram, ES ir izveidots kopīgs Europe Direct tālrunis 00800 6 7 8 9 10 11, uz kuru var zvanīt no visām dalībvalstīm un saņemt atbildi jebkurā no ES oficiālajām valodām.

Arī Latvijā darbojas uzziņu telefons – Eiroinfo tālrunis (8 0000 3 0000), uz kuru zvanot, var uzdot jautājumus par ES.

Vienlaikus informāciju par ES var iegūt arī klātienē, apmeklējot ES informācijas punktusES māju un nevalstiskās organizācijas.

Skolās, veidojot Eiropas klubus, tiek veicināta jauniešu izpratne un zināšanas par ES, tās institūcijām un kompetencē esošajām politikas jomām. Vienlaikus, sabiedrības interese par ES jautājumiem tiek veicināta, organizējot konkursus par ES jautājumiem.