Rīgas Juridiskās augstskolas programmas Eiropas tiesībās un ekonomikā Eiropas Savienības Austrumu partnerības, ES Kaimiņpolitikas, Rietumbalkānu un Centrālāzijas reģiona valstīm ar Ārlietu ministrijas un citu donoru, jo īpaši ASV, finansiālu atbalstu tiek īstenota kopš 2014. gada. Šajā laikā programmas absolvējuši 593 dalībnieki no 20 valstīm.

Latvijas standarts veicina Gruzijas un Moldovas nacionālo standartizācijas institūciju kapacitātes stiprināšanu, nododot Latvijas pieredzi Eiropas Savienības standartu ieviešanā, lai palīdzētu Gruzijas un Moldovas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pielāgoties Eiropas Savienības tirgus prasībām.

Valsts kontrole sniedz atbalstu Gruzijai, Moldovai un Ukrainai augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai starptautisko standartu pārņemšanas procesā kopš 2016. gada. Ar Ārlietu ministrijas atbalstu tiek vecināta institucionālo spēju stiprināšana finanšu revīziju un revīzijas kvalitātes kontroles jomās. Projektu līdzfinansē Zviedrija.

Baltic Human Rights Society īsteno projektu Gruzijas, Moldovas un Ukrainas cilvēktiesību izglītības jomā. Projektā izstrādāts un partnervalstu vajadzībām pielāgots digitāls uzziņas un mācību rīks - Cilvēktiesību gids, kas šo valstu iedzīvotājiem dos iespēju uzzināt par cilvēktiesībām savā valstī.

Centra MARTA kopā ar sadarbības partneriem Ukrainā  izveidoja rehabilitācijas centru sievietēm, kas cietušas no Krievijas armijas pastrādātajiem seksuālās vardarbības noziegumiem. Sadarbībā ar Ivano-Frankivskas medicīnas iestādēm centrā cietušajām sievietēm tiek nodrošināts patvērums, fiziska un garīga rehabilitācija, sniegta sociālā, psiholoģiskā un juridiskā, kā arī medicīniskā palīdzība.

Centrs MARTA nodrošināja psiholoģisku un emocionālu atbalstu cilvēkiem, kas cietuši no Krievijas armijas vardarbības, kā arī sniedza atbalstu kara noziegumu dokumentēšanai un Ukrainas nacionālā rīcības plānā “Sieviete, Miers, Drošība”  pielāgošanai kara apstākļiem.

Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” sniedz palīdzību sešām Ukrainas slimnīcām, lai ieviestu rehabilitācijas programmas pacientiem pēc ekstremitāšu amputācijām. Izmantojot Latvijas pieredzi medicīnā, Ukrainas partneriem tika sniegtas konsultācijas par rehabilitācijas programmu ieviešanu, izveidoti un izplatīti mācību materiāli ukraiņu valodā un organizētas apmācības aprūpes iestādēs.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pētnieki sadarbībā ar kolēģiem no Ukrainas sniedza atbalstu Ukrainas pedagogiem, kas strādā ar bērniem kara skartajos reģionos. Projektā izstrādāta mājaslapa, kurā ukraiņu valodā apkopota informācija par dažādu terapiju veidiem bērniem kara radītās trauksmes mazināšanai.

Valsts robežsardze atbalstīja Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta attīstību atbilstoši Eiropas Savienības standartiem. Ar Ārlietu ministrijas atbalstu Ukrainas Valsts Robežsardzei nodoti bezpilota lidaparāti un organizētas apmācības par lidaparātu lietošanu.

Tiesu administrācija un Augstākā tiesa ar Ukrainas kolēģiem dalījās Latvijas pieredzē tieslietu sistēmas attīstībai atbilstoši Eiropas Savienības standartiem. Kopā ar Ukrainas Augstāko tiesu izstrādāts pētījums par Eiropas integrācijas ietekmi uz tiesu sistēmas darbu, kā arī Ukrainas tieslietu institūcijām nodoti 22 datori, lai nodrošinātu darbu kara apstākļos.

Latvijas Darba devēju konfederācija īstenoja projektu Ukrainas darba tirgus atveseļošanai un izaugsmei, veicinot Ukrainas darbaspēka potenciāla un cilvēkkapitāla attīstību. LDDK dalījās pieredzē un zināšanās par darba vidē balstītu mācību veidošanu un sniedza atbalstu kvalifikācijas centra izveidē Ukrainā. Tāpat projekta laikā tika veicināta Latvijas un Ukrainas uzņēmēju sadarbība, organizējot uzņēmēju kontaktbiržas un tikšanās.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sniedza atbalstu Ukrainas mazo un vidējo uzņēmumu integrācijai Eiropas Savienības vienotajā tirgū, nododot Latvijas pieredzi Eiropas Savienības prasību ieviešanā. Projektā veicināta Latvijas un Ukrainas uzņēmēju sadarbība atkritumu pārstrādes, atjaunojamās enerģijas, pārtikas, kokrūpniecības un IKT jomās.

Latvijas Universitāte kopš 2015. gada īsteno jauno profesionāļu apmācību programmu Ukrainas studentiem “Eiropas Savienības studijas – iekšpolitika un ārpolitika”. Programmu absolvējuši vairāk nekā 423 studenti. 2022. gadā lekciju kopums “ES studijas - iekšpolitika” papildināts ar kursiem arī Ukrainas valsts pārvaldes profesionāļiem un jaunajiem ierēdņiem par Eiropas Savienības iestāšanās sarunu procesu.

Uzdevumi.lv  sniedza atbalstu Ukrainas izglītības sistēmas platformas un digitālās mācību vides pilnveidošanai, daloties ar Latvijas pieredzi izglītības digitalizācijā. Ar Ārlietu ministrijas atbalstu notika digitālā mācību satura izstrāde, lai nodrošinātu attālinātā izglītības procesa nepārtrauktību.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar sadarbības partneriem no Gruzijas veicināja Gruzijas sociālās uzņēmējdarbības attīstību tūrisma sektorā. Projektā izstrādāts sociālo uzņēmumu katalogs un 3 ceļojuma maršruti, ar kuru palīdzību tiks popularizēti sociālie uzņēmumi dažādos Gruzijas reģionos. Projekta mērķis bija veicināt sociālās uzņēmēju un atbilstošās ekosistēmas attīstību Gruzijā.

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca turpināja sniegt atbalstu Moldovas veselības iestādēm cīņā ar dezinformāciju COVID-19 pandēmijas un Ukrainas kara kontekstā, kā arī attīstīja ārstniecības iestāžu darbinieku izpratni par korupcijas un interešu konflikta riskiem veselības aprūpē.

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vidzemes augstskolu īstenoja projektu ar mērķi veicināta demokrātisko attīstību vietējo kopienu līmenī, stiprinot noturību pret dezinformāciju un uzsverot bibliotekāru kā pārmaiņu līderu lomu vietējās kopienās.

Latvijas Lauku forums stiprināja Moldovas reģionālo un vietējo attīstības plānošanas organizāciju kapacitāti un jauniešu iesaisti lauku attīstībā, sniedzot atbalstu parlamentārās platformas izveidei lauku kopienām Moldovā.

Izglītības un zinātnes ministrija aktīvi darbojas reģionā kopš 2018. gada, nodrošinot pēctecību Eiropas Savienības un Centrālāzijas izglītības platformai. 2022. gada aktivitāšu mērķis bija iesaiste ES finansētajā projektā DARYA (Dialogue and Action for Resourceful Youth in Central Asia) ar uzsvaru uz jauniešu nodarbinātību, attīstot  iekļaujošas un uz darba tirgu orientētas prasmes. Tādējādi tiek stiprināta izglītības un nodarbinātības sistēmu kvalitāte un iekļautība Centrālāzijā.

Tīro tehnoloģiju klasteris CLEANTECH Latvia jau kopš 2019. gada pārnes Latvijas pieredzi un modernās tehnoloģijas ūdens apsaimniekošanas jomā Kazahstānā un Uzbekistānā, ar mērķi celt inženiertehnisko uzņēmumu nozaru asociāciju kapacitāti. Projekta pamatfinansējums ir no Eiropas Komisijas.

Ar Ārlietu ministrijas atbalstu Riga TechGirls īsteno starptautisku iniciatīvu Female Founders Across Borders, kurā veicina Uzbekistānas sieviešu iesaisti uzņēmējdarbībā tehnoloģiju jomā. Izmantojot Latvijas pieredzi dzimumu līdztiesības veicināšanā un uzņēmējdarbībā, projektā tiek sniegts atbalsts sieviešu dibinātu un vadītu tehnoloģiju uzņēmumu izveidei un attīstībai.

Ģeotelpisko datu pārvaldības sistēmu eksperti SIA SunGIS kopš 2019. gada sniedz atbalstu Uzbekistānai. 2022. gada projekta ietvaros – ūdensapgādes un kanalizācijas pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izstrādei, lai veicinātu digitalizētās pārvaldības sistēmas ieviešanu Uzbekistānā.  Projektā Uzbekistānas partneriem tiek nodota Latvijas pieredze ĢIS tehnoloģijās, kā arī izstrādāts informācijas sistēmas prototips.

Latvijas standarts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo metroloģijas centru un Tildi Uzbekistānas nacionālajām kvalitātes infrastruktūras institūcijām nodod Latvijas pieredzi labas pārvaldības un digitalizācijas jomā. Projektā tiek stiprinātas Uzbekistānas valsts pārvaldes spējas digitālo tehnoloģiju risinājumu pielietojumā un informācijas pieejamības uzlabošana.

Valsts augu aizsardzības dienests sekmēja Uzbekistānas augu aizsardzības sistēmas un laboratorijas kapacitātes uzlabošanu ar mērķi veicināt Uzbekistānas pārtikas eksportu. Izmantojot Latvijas pieredzi klimata rīcībā un reformu veikšanā, Uzbekistānas partneriem tika nodota Eiropas Savienības prakse augu aizsardzības līdzekļu reģistrēšanā un uzraudzībā, nodrošinot ilgtspējīgu lauksaimniecību Uzbekistānā.

Valsts augu aizsardzības dienests arī sniedza atbalstu Uzbekistānas Augu aizsardzības un karantīnas aģentūras kapacitātes veicināšanā, ar mērķi novērst bakteriālās iedegas apdraudējumu Uzbekistānas lauksaimniecībā.

Centrs MARTA dzimumu līdztiesības jomā reģionā strādā kopš 2013. gada. 2022. gadā Centrs MARTA Uzbekistānā turpina iesaisti Eiropas Komisijas finansētajā ANO Attīstības programmas (UNDP) projekta ietvaros. Centrs MARTA īstenoja aktivitātes vietējo nevalstisko organizāciju kapacitātes celšanai publisko pakalpojumu nodrošināšanā sievietēm un citām ievainojamām grupām lauku apvidos, kā arī atbalsta sieviešu konsultatīvo grupu izveidei 7 centros.

Vides aizsardzības uz reģionālās attīstības ministrija piedalās Eiropas Komisijas finansētajā UNDP projektā kopš 2021. gada, sniedzot atbalstu publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai Uzbekistānas reģionos. Latvijas eksperti apmāca publisko pakalpojumu aģentūras darbiniekus un izstrādā pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšanas rīku, lai uzlabotu to kvalitāti.

Latvijas diasporas biedrība esiLV sadarbībā ar Rīgas Biznesa skolu īsteno pirmo  Latvijas attīstības sadarbības projektu She Rebuilds the World Āfrikā ar mērķi atbalstīt sieviešu iesaisti uzņēmējdarbībā Namībijā un Zambijā. Projektā Latvijas un starptautiski eksperti dalās ar pieredzi sieviešu uzņēmējdarbības prasmju celšanā, veicinot iekļaujošas un ilgtspējīgas biznesa un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu.

Biedrība Esi labs! ar Ārlietu ministrijas atbalstu īsteno EU Aid Volunteers initiative projektu ar mērķi nosūtīt brīvprātīgos uz Kamerūnu, Gvineju, Kongo, Vjetnamu un Ganu, lai spēcinātu vietējo organizāciju darbu lietus mežu aizsardzībā un ilgtspējīgā apsaimniekošanā. Projekta pamatfinansētājs ir Eiropas Komisija.

Ārlietu ministrija sniedza līdzfinansējumu arī globālās izglītības projektu īstenošanai, lai veicinātu Latvijas un Eiropas iedzīvotāju zināšanas par tādām jomām kā cilvēktiesības (īsteno Baltic Human Rights Society), klimata pārmaiņu radītās sekas (īsteno Zaļā brīvība) un Ilgtspējīgas attīstības mērķi (īsteno Latvijas Platforma attīstības sadarbībai).

2022. gadā atbalstīta priekšizpētes vizīšu īstenošana ar mērķi veicināt Latvijas īstenotāju sadarbību ar partneriem saņēmējvalstī. Ar Ārlietu ministrijas atbalstu notika Latvijas Pašvaldību savienības tikšanās ar partneriem Uzbekistānā, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas sadarbības veidošana Gruzijā, kā arī SIA Catchsmart vizīte Kenijā.