Militāro tehnoloģiju, bioloģisko, ķīmisko un šaujamieroču, kā arī citu stratēģiskas nozīmes preču nekontrolēta izplatība rada nopietnus terorisma un militāru sadursmju draudus. Lai novērstu iespējamās masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu izplatību, ir svarīga efektīva stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa un arī tranzīta kontrole. Nozīmīga loma ir veiksmīgai starptautiskajai sadarbībai ES, EDSO, ANO un starptautisko eksporta kontroles režīmu ietvaros.

Stratēģiskas nozīmes preces ir militārās preces, tai skaitā ieroči un sprāgstvielas, un divējāda (civila un militāra) lietojuma preces, piemēram, iekārtas, materiāli, ķīmiskas vielas, programmatūras, tehnoloģijas un pakalpojumi. Divējāda lietojuma preču tirdzniecība tiek kontrolēta, jo tās potenciāli var tikt izmantotas nekontrolētai militāro tehnoloģiju vai ieroču izgatavošanai. Ar šiem jautājumiem nodarbojas Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļa.

Latvijā stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli īsteno Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, VID muitas pārvaldi un Drošības policiju. Katra stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta vai tranzīta gadījumā ir nepieciešama licence, kuras saņemšanai pieteikums jāiesniedz Ārlietu ministrijā.

Saskaņā ar Padomes Regulu 2019/125, tiek kontrolēta tirdzniecība ar tādām precēm, kuras var tikt izmantotas nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai. Precēm, kurām nav cita praktiska izmantojuma, kā vien nāvessoda izpilde un spīdzināšana (un kuras uzskaitītas Padomes Regulas 2019/125 II Pielikumā), noteikts importa un eksporta aizliegums, savukārt preču, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei un spīdzināšanai (un kuras uzskaitītas Padomes Regulas 2009/125 III Pielikumā) importam un eksportam nepieciešama atļauja.

Stratēģiskas nozīmes preču apriti regulējošie normatīvi

Noteikumi par valsts nodevas apmēru

Dokumentu pieņemšana, kontakti

Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja informē, ka stratēģiskas nozīmes preču aprites licenci iespējams saņemt pēc izvēles elektroniski vai papīra formā. Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja par elektroniski izsniegtajām licencēm informē arī muitas iestādes, lai atvieglotu muitas formalitāšu kārtošanu.

Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja vērš uzmanību, ka no 2014. gada 1. augusta spēkā ir Padomes regula (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kuras II pielikumā minēto preču nosūtīšanai uz Krieviju turpmāk arī nepieciešama eksporta atļauja.

Papildus informācijai

ES ikgadējie ziņojumi par ieroču un citu militāro preču eksportu

Starptautiskie eksporta kontroles režīmi