Vīzas un pierobežas satiksmes atļaujas atteikuma, anulēšanas vai atcelšanas pārsūdzība

07.06.2016. 16:04

Ārvalstniekam, kuram Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī ir atteikta, anulēta vai atcelta īstermiņa vīza, ilgtermiņa vīza vai pierobežas satiksmes atļauja, saskaņā ar Latvijas Republikas Imigrācijas likuma 4. un 17.panta trešo daļu, ir tiesības šo lēmumu apstrīdēt Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktoram.

Apstrīdēšanas kārtība:

  •          Ārvalstniekam ir tiesības 30 dienu laikā pēc lēmuma par vīzas vai pierobežas satiksmes atļaujas atteikumu, anulēšanu vai atcelšanu saņemšanas rakstveidā iesniegt pašrocīgi parakstītu iesniegumu (sūdzību) latviešu, krievu vai angļu valodā:
  1.       tajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, kurā vīza vai pierobežas satiksmes atļauja ir atteikta, anulēta vai atcelta vai
  2.       Konsulārajā departamentā (adrese:  Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments Elizabetes iela 57 Rīga, LV-1050, Latvijas Republika). 

Iesniegumu par vīzas vai pierobežas satiksmes atļaujas atteikuma, anulēšanas vai atcelšanas apstrīdēšanu nevar iesniegt ar elektroniskā pasta vēstuli, izņemot, ja šādi iesniegts iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Latvijas Republikas Elektronisko dokumentu likuma 26.panta prasībām . Iesniegums, kas tiks iesniegts un nebūs atbilstoši parakstīts, Konsulārajā departamentā nevar tikt izskatīts pēc būtības.

  •          Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors 30 dienu laikā pēc ārvalstnieka iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pārstāvniecības amatpersonas lēmuma atstāšanu spēkā, atcelšanu vai atcelšanu kādā daļā. Lēmums ārvalstniekam tiek izsniegts latviešu valodā, un tam tiek pievienota izskaidrojoša informācija angļu vai krievu valodā (atkarībā no iesnieguma valodas).

Lēmumu par vīzas vai pierobežas satiksmes atļaujas atteikumu, anulēšanu vai atcelšanu ir tiesīgs apstrīdēt tikai pats ārvalstnieks, kuram vīza vai pierobežas satiksmes atļauja atteikta, anulēta vai atcelta. Ielūdzējiem un /vai trešajām personām, uz kurām pieņemtais lēmumus attiecas pastarpināti, šādu tiesību nav.

Ja ārvalstnieka intereses pārstāv ārvalstnieka pilnvarota persona, pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru. Ja ārvalstnieku pārstāv Latvijas Republikā praktizējošs zvērināts advokāts, pilnvarojumu apliecina ar rakstveida pilnvaru bez notariāla apliecinājuma. Iesniegumam par vīzas vai pierobežas satiksmes atļaujas atteikuma, anulēšanas vai atcelšanas apstrīdēšanu jāpievieno notariāli apliecināta pilnvara.  

Ja iesniegumam tiek pievienota notariāli apliecināta pilnvara, tā ir uzskatāma par publisku dokumentu. Lai šis dokuments būtu derīgs Latvijā, ja vien starp Latviju un attiecīgo valsti nav noteikta īpaša kārtība, to nepieciešams:

-           legalizēt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī,

-          vai tā īstums ir jāapliecina ar apliecinājumu "Apostille" attiecīgās ārvalsts, kura izdevusi dokumentu, kompetentajā iestādē.

Informācija par dokumentu apliecināšanu pieejama šeit

Lēmuma par vīzas vai pierobežas satiksmes atļaujas atteikumu, anulēšanu vai atcelšanu apstrīdēšana neaptur tā darbību.

Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktora lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Republikas tiesā.

Tiesas lēmums vīzas vai pierobežas satiksmes atļaujas lietā ir galīgs un nav pārsūdzams apelācijas kārtībā.