Noteiktās sankcijas:

-   bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;

-   aprīkojuma, ko var izmantot iekšējām represijām, eksporta aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;

-   ceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos   pieejamus.

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums 2011/101/KĀDP (2011.gada 15.februāris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011D0101-20170219

Pēdējie grozījumi

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/288 (2017. gada 17. februāris), ar ko groza Lēmumu 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017D0288

Padomes Regula (ar grozījumiem)

Padomes Regulas (EK) Nr.314/2004 (2004.gada 19.februāris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi konsolidētā versija (līdz 26.10.2015.)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1455711415704&uri=CELEX:02004R0314-20151028

Pēdējie grozījumi

Padomes Regula (ES) 2017/284 (2017. gada 17. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32017R0284

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras norādītas 2011.gada 15.februāra Padomes Lēmuma 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un  2004.gada 19.februāra Padomes Regulas (EK) Nr.314/2004 par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikts ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.