Noteiktās sankcijas:

-   bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;

-   rūpīga pārraudzība par tādu priekšmetu eksportu, kas nav pakļauti ieroču embargo un pārraudzība par attiecīgu pakalpojumu sniegšanu;

-   kokogļu importa aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar kokogļu importu) sniegšanas aizliegums;

-   rūpīga pārraudzība par citu priekšmetu eksportu un ar tiem saistītu pakalpojumu sniegšanu;

-   pienākums kuģiem un gaisa kuģiem sniegt iepriekšēju informāciju par kravām uz/no Somālijas;

-   pienākums kompetentajām iestādēm pārbaudīt kravas uz/no Somālijas;

-   ceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus.

Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

Padomes Lēmuma 2010/231/KĀDP (2010.gada 26.aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02010D0231-20170308

Pēdējie grozījumi:

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2017/398 (2017. gada 7. marts), ar ko īsteno Lēmumu 2010/231/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32017D0398

Padomes Regulas (ar grozījumiem)

Padomes Regulas (EK) Nr.147/2003 (2003.gada 27.janvāris) par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02003R0147-20140514

Padomes Regulas (ES) Nr.356/2010 (2010.gada 26.aprīlis), ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar situāciju Somālijā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02010R0356-20170308

Pēdējie grozījumi:

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/395 (2017. gada 7. marts), ar ko īsteno 13. pantu Regulā (ES) Nr. 356/2010, ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar situāciju Somālijā http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32017R0395

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras norādītas 2010.gada 26.aprīļaPadomes Lēmuma 2010/231/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus), 2003.gada 27.janvāra Padomes Regulas (EK) Nr.147/2003 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju un 2010.gada 26.aprīļa Padomes Regulas (ES) Nr.356/2010 (2010.gada 26.aprīlis), ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar situāciju Somālijā pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulu grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikts ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.