Noteiktās sankcijas:

-   aizliegums apmierināt atsevišķu personu un vienību prasības, kas saistītas ar līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējuši noteiktie ierobežojošie pasākumi.

2 Padomes Kopējās nostājas (ar grozījumiem)

Padomes Lēmums (1994.gada 13.jūnijs) par kopējo nostāju, ko Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību J2. pantu, ir formulējusi par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 757 (1992) 9. punktā minēto prasību izpildes aizliegumu (94/366/KĀDP) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1404824468321&uri=CELEX:31994D0366

Padomes Lēmums 2014/742/KĀDP ( 2014. gada 28. oktobris ), ar ko atceļ Kopējo nostāju 2000/696/KĀDP par īpašu ierobežojošu pasākumu saglabāšanu, kas vērsti pret Miloševiča kungu un ar viņu saistītām personām, un saistītās Kopējās nostājas 98/240/KĀDP, 98/326/KĀDP, 1999/318/KĀDP un 2000/599/KĀDP http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1441621501770&uri=CELEX:32014D0742

2 Padomes Regulas (ar grozījumiem)

Padomes Regula (EK) Nr.1733/94 (1994.gada 11.jūlijs),ar ko aizliedz apmierināt prasības attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcija Nr. 757 (1992) un ar to saistītās rezolūcijas http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1404825315916&uri=CELEX:31994R1733

Padomes Regula (ES) Nr. 1145/2014 ( 2014. gada 28. oktobris ), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2488/2000, ar ko paredz saglabāt līdzekļu iesaldēšanu attiecībā uz Miloševiča kungu un personām, kuras saistītas ar viņu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1441621424156&uri=CELEX:32014R1145

Padomes Lēmums

Padomes Lēmums (1994. gada 13. jūnijs) par kopējo nostāju, ko Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību J2. pantu, ir formulējusi par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 757 (1992) 9. punktā minēto prasību izpildes aizliegumu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:31994D0366

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras tiks norādītas 1994.gada 11.jūlija Padomes Regulas (EK) Nr.1733/94, ar ko aizliedz apmierināt prasības attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ietekmējusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcija Nr. 757 (1992) un ar to saistītās rezolūcijas.

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikti tiesvedības prasību apmierināšanas ierobežojumi,

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.