Noteiktās sankcijas:

-   bruņojuma un ar to saistītu materiālu eksporta aizliegums;

-   atsevišķu pakalpojumu (saistītu ar bruņojumu) sniegšanas aizliegums;

-   līdzekļu un ekonomisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos pieejamus;

-   ceļošanas ierobežojumi.

Padomes Kopējā nostāja (ar grozījumiem)

Padomes Kopējās nostājas (2002. gada 27. maijs), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret organizācijas Al-Qaida locekļiem un citām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras saistītas ar tiem (2002/402/KĀDP), konsolidētā versija (01.08.2011.) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002E0402:20110801:LV:PDF

Grozījumi:

Padomes lēmums (KĀDP) 2016/368 2016. gada 14. marts), ar kuru groza Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret organizācijas Al-Qaida locekļiem un citām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kuras saistītas ar tiem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0368&from=LV

Padomes Regulas (ar grozījumiem)

Padomes Regula (EK) Nr.881/2002 (2002. gada 27. maijs), ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu, konsolidētā versija (līdz 15.03.2016.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1461934317851&uri=CELEX:02002R0881-20160316

Padomes Regula (ES) 2016/1686 (2016. gada 20. septembris), ar ko nosaka papildu ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret ISIL (Da'esh) un Al-Qaida un ar tām saistītām fiziskām un juridiskām personām, vienībām vai struktūrām http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1686/oj

Grozījumi:

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/647 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko 245. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.109.01.0023.01.LAV&toc=OJ:L:2016:109:TOC 

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuras norādītas 2002.gada 27.maija Padomes Regulas (EK) Nr.881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu, pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES pieņemtajām sankcijām noteikts ieroču embargo (tieši vai netieši piegādāt, pārdot vai nodot jebkāda veida bruņojumu un ar to saistītu materiālu, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un aprīkojumu, paramilitāro aprīkojumu un minēto elementu rezerves daļas, kā arī sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācību, kas saistītas ar militārām darbībām), ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus), pakalpojumu sniegšanas aizliegums (aizliegums sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finanšu palīdzību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar ieroču embargo).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.