Noteiktās sankcijas:

-   ceļošanas ierobežojumi;

-   līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums darīt tos   pieejamus.

Padomes Lēmums (ar grozījumiem)

Padomes Lēmuma 2010/638/KĀDP (2010.gada 25.oktobris)  par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku konsolidētā versija (līdz 21.10.2014.)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1441611116748&uri=CELEX:02010D0638-20141021

Grozījumi:

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1923 (2015. gada 26. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1923&from=LV

Padomes Regula (ar grozījumiem)

Padomes   Regulas (ES) Nr. 1284/2009 (2009.gada 22.decembris) par dažu ierobežojošu   pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku konsolidētā versija (līdz 16.04.2014.) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1404813796320&uri=CELEX:02009R1284-20140416

ES sankcijas ir vērstas vienīgi pret tām privātpersonām, grupām, vienībām, uzņēmumiem, kuri ir norādīti 2010.gada 22.oktobra Padomes Lēmuma 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku pielikumā (skatīt arī attiecīgos Lēmuma grozījumus) un 2009.gada 22.decembra Padomes Regulas (ES) Nr. 1284/2009 par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku pielikumā (skatīt arī attiecīgos Regulas grozījumus).

Saskaņā ar ES piemērotajām sankcijām noteikts ceļošanas ierobežojumi (aizliegums dalībvalstu teritorijā ieceļot vai to šķērsot personām, kuras iekļautas sankciju sarakstā), finanšu ierobežojumi (visi finanšu līdzekļi un saimnieciskie resursi, kuri ir sankciju sarakstā iekļauto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, tiek iesaldēti, kā arī noteikts aizliegums šādām personām un vienībām darīt pieejamus jebkādus līdzekļus un saimnieciskos resursus).

Minētie ierobežojumi ir saistoši visā Eiropas Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā, un tie ir saistoši visām ES jurisdikcijā esošām fiziskām un juridiskām personām.

*Šis pārskats sagatavots informatīviem nolūkiem. Visas Eiropas Savienības tiesību aktu publikācijas pieejamas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lv.

Plašāka informācija par ES noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem pieejama Eiropas Ārējās Darbības Dienesta mājaslapā http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm.